Bijdrage Bossen­stra­tegie


7 april 2021

De Partij voor de Dieren heeft de brief van GS over de bossenstrategie op de agenda van de commissie gezet, en ook de brief van bosecoloog de heer Arnolds hierover.

De Partij voor de Dieren heeft geïnformeerd wat het plan van aanpak van GS is om te komen tot een provinciale bossenstrategie.

De planning is dat een voorontwerp wordt gemaakt, dat na de zomer klaar is, waarna een zienswijze procedure wordt gestart. Daarna, eind 2021, wordt het onderwerp provinciale bossenstrategie voor het eerst officieel in de Staten besproken.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of we dit in Drenthe, een provincie met veel natuurgebieden en dus ook veel bomen, niet beter kunnen aanpakken. Door op een vroeg moment de inwoners en deskundigen te betrekken.

Daar zijn goede redenen voor.

Een aanleiding voor de bossenstrategie is juist de maatschappelijke onrust over houtkap en ontbossing. In Drenthe heeft de laatste jaren ook veel bomenkap plaatsgevonden in Natura2000 gebieden.

De denkwijze in de nationale bossenstrategie is op zijn zachtst gezegd controversieel te noemen, omdat het verhoogde houtproductie uit de natuur voorstelt. Ook de combinatie van windmolens en natuur, en het uitgeven van CO2 certificaten zijn omstreden.

Het is niet zomaar een onderwerp, maar een onderwerp wat sterk leeft bij veel inwoners. Onze bomen zijn van ons allemaal .De fractie van de Partij voor de Dieren is vast niet de enige fractie in het Drents parlement die zeer regelmatig berichten krijgt van inwoners die zich zorgen maken hoe er in Drenthe met de natuur in het algemeen, en met bomen in het bijzonder, wordt omgegaan.

Ook partijen als de PVV en Forum (in de oude samenstelling) hebben aandacht gevraagd voor bomenkap, via schriftelijke vragen en het agenderen in de commissie OGB.

Al met al zien wij goede redenen dat wij als PS in een vroeg stadium, dus voordat iets op papier wordt gezet, burgers de kans te geven zich te uiten over het onderwerp.

Als je uitgaat van beeldvorming, opinievorming en besluitvorming (het BOB model) om tot gedegen besluiten te komen, willen wij het onderdeel beeldvorming een belangrijkere plaats geven.

Wij stellen voor om voor de zomer een zogenaamde ┬┤beeldvormende┬┤commissievergadering te houden met als onderwerp: de toekomst van de bossen in Drenthe. De Staten kunnen vooraf inwoners en deskundigen actief oproepen om in te spreken.

Graag horen we hoe andere partijen hier tegen aan kijken.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Gaswinning winningsplan Westerveld

Lees verder

Bijdrage Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer