Gaswinning winningsplan Westerveld


Uitspraak Raad van State over de gaswinning Drenthe

3 maart 2021

CU vraagt de fracties om te reageren op de beantwoording van de vragen van CU aan GS over de zienswijze die is ingediend door de provincie Drenthe bij de minister.

Uitspraak Raad van State over de gaswinning winningsplan Westerveld ( is de winning uit 11 gasvelden: Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West)

  1. geen onderbouwing bij een onderdeel van risico-analyse
  2. geen risicobeheerssysteem, alleen een risicobeheersplan (dus alleen communicatie bij schade, geen ingrijpen als dat nodig is). ook zonder goede onderbouwing

Vraag CU:

  1. dat fracties de mening delen dat oordeel van de RvS niet bijdraagt aan vertrouwen inwoners
  2. dat fracties ook vinden dat GS standaard in zienswijze meeneemt het beheersen van risico’s en voorkomen van schade door gaswinning/opslag.

Standpunt PvdD:

CU vraagt of wij van mening zijn dat het oordeel van de RvS niet bijdraagt aan het vertrouwen van de inwoners. Dat zijn wij oneens met de CU.

Immers, het gaat niet om het schaden van het vertrouwen door de Raad van State, maar om het handelen van het bedrijf NAM en het bevoegde gezag, het ministerie van EZ in deze. Niet de rechtbank, maar de overheid schaadt hier het vertrouwen. De aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

  1. de bevolkingsdichtheid per buurt is onvoldoende meegewogen bij het instemmingsbesluit van de minister
  2. de minister heeft maar voor 2 velden bepaald dat er zogenaamde versnellingsmeters moeten worden toegepast, dit om aardbevingen te kunnen meten en monitoren.
  3. de onderbouwing risico-analyse ontbreek en schrappen risicobeheerssysteem (zoals CU al aangeeft)

Voorzitter, omdat GS meerdere malen heeft aangegeven dat het belang van de inwoners voorop staat bij de winning van gas uit de kleine velden in Drenthe, is het wat de Partij voor de Dieren betreft de plicht van GS om er in ieder geval bij EZ op aan te dringen dat de genoemde aspecten worden aangepast in het winningsplan.

En om, zoals CU vraagt, structureel een risicobeheerssysteem, de onderbouwing van de risico-analyse en het voorkomen van schade mee te nemen bij zienswijzen aan de minister. Verder zijn wij van mening dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan de olie en gaswinning en dat betekent ook afbouw en niet opvoering van de winning van het gas uit de kleine velden. Het winnen van grondstoffen uit de bodem gaat altijd gepaard met grote risico’s voor de bodem en de inwoners. En het levert niets op voor de Drenten, maar alleen financieel gewin voor de fossiele industrie. Dus wat ons betreft neemt GS niet alleen standaard in haar zienswijzen het beheersen van risico’s en het voorkomen van schade mee, maar ook: een versnelde afbouw van de gaswinning in Drenthe.

Tot slot zouden wij graag van GS horen in hoeverre hun zienswijze wordt meegenomen door EZ, met andere woorden welke macht kan GS uitoefenen in Den Haag?

Interessant voor jou

Zienswijze Luchtruimherziening 3 maart

Lees verder

Bijdrage Bossenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer