Beant­woording vragen van Groen­Links over regi­o­deals


Bijdrage door Renate Zuiker

16 september 2020

Er staan veel plannen op stapel op het gebied van een duurzamere landbouw, zowel landelijk en Europees.

GroenLinks wil deze plannen koppelen aan de al bestaande initiatieven van de RegioDeal. Het is ons niet meteen duidelijk waarom.

Er is 20 miljoen beschikbaar voor de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw. Is dat volgens GroenLinks dan te weinig? Zijn daar aanwijzingen voor? Graag krijgen meer achtergrondinformatie van GroenLinks. Wat is nu precies de aanleiding voor deze vragen?

Hieronder onze antwoorden op de vragen aan de fracties in de Commissie.

[1. Zien de overige fracties ook koppelingskansen met de Farm to Fork-strategie en de Biodiversiteitsstrategie voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.]

Als antwoord op vraag 1. De fractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat we het geld van de Green Deal ook kunnen besteden aan andere, nieuwe initiatieven om de landbouw- en eiwittransitie te versnellen. Er zouden projecten kunnen worden opgestart om plantaardige opvolgers van dierlijke producten te gaan ontwikkelen. Plantaardige producten zijn immers veel beter voor het klimaat, het milieu de natuur en niet in de laatste plaats de dieren.

We zouden bijvoorbeeld een pilot kunnen doen naar voedselbossen en hoe daar een goed verdienmodel aan te koppelen valt.

We kunnen ook onderzoeken wat er precies nodig is om in Drenthe kringlooplandbouw te ontwikkelen.

[2. Zien de overige fracties ook kansen in het verwerken van hoofdstuk vier van het rapport van Remkes niet alles kan overal in de Drentse deelprojecten van Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw?

3. Zien de overige fracties ook het nut ervan in om goed te kijken naar welke additionele subsidies hiervoor in aanmerking zouden komen?]

Hetzelfde geldt voor de tweede en derde vraag aan de fracties. De provincie is op dit moment bezig gebiedsgerichte aanpak voor de stikstofproblematiek te maken. Die gebieden overlappen vast met de twee deelprojecten van de RegioDeal. Toch lijkt ons dat voor het aanpakken van de stikstofdeken over Drenthe een omvattender plan nodig is. Wij denken we aan het verkleinen van de veehouderij en het versnellen van de omschakeling naar plantaardig eten.

Uiteraard moeten we de subsidies die hiervoor beschikbaar zijn benutten.

[ 4. Bent u het eens met GroenLinks dat een nauwkeurig afweging voor het belonen met financiële prikkels aan bedrijven om structureel de biodiversiteit te vergroten van belang is? Vindt u ook dat het structurele effect op biodiversiteit meer aandacht hoort te krijgen? Dat een overzicht voor deze financiële prikkels binnen de provincie Drenthe is daarbij van belang.]

Het antwoord op vraag 4 is een een tegenvraag: Hoe wil GroenLinks nu de toename of afname van de biodiversiteit meten en koppelen aan een een bepaald bedrijf?

Er moet namelijk nog een instrument worden ontwikkeld om een toename dan wel afname van biodiversiteit te meten bij akkerbouwbedrijven. Dat is immers het project in de Veenkoloniën in het kader van de RegioDeal, de Biodiversiteitsmonitor akkerbouw.

Interessant voor jou

Faunabeleid Provincie Drenthe

Lees verder

Onderzoek Lex Nova Draagvlak en participatie in de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer