Onderzoek Lex Nova Draagvlak en parti­ci­patie in de ener­gie­tran­sitie


Bijdrage door Thea Potharst

16 september 2020

Voorzitter, toen dit document in maart in de Commissie van Onderzoek werd besproken hebben we ervoor gepleit dat dit ook zo snel mogelijk aan de Staten zou worden voorgelegd. Nu is het dan zover. Het onderzoek naar draagvlak voor energietransitie en de participatie hierbij door burgers en bestuur, is wat de Partij voor de Dieren adequaat uitgevoerd en de uitkomsten geven een representatief beeld van de mening van de Drenten.

Maar liefst 75% van de inwoners is zich bewust van de urgentie van klimaatverandering en 59% maakt zich zorgen! Vraag is wat ons betreft niet óf maar wat en wanneer we als onze provinciale taak oppakken en laten zien hoe we dat doen. We hebben geen tijd om te wachten met de aanpak van de klimaatverandering. Wij pleiten ervoor dat heel duidelijk gemaakt wordt waarom er een energietransitie nodig is, en welke alternatieven er zijn. Inclusief de voor- en nadelen ervan. Daarbij zou het dan niet alleen gaan over financiën maar ook over de ecologische gevolgen en de manier waarop de energiebron wordt verkregen ( bijvoorbeeld de nadelen van biomassa en groen gas). Graag een reactie van GS of ze dit ook gaan doen en hoe.

Omdat een deel van de Drenten geen vertrouwen in de overheid, zo blijkt ook uit dit onderzoek, en draagvlak essentieel is voor de energietransitie, moet de provincie zich extra inspannen om het vertrouwen te winnen. Dat kan door door middel van het presenteren van feiten en door het maken van heldere keuzes met een argumentatie waarom daarvoor gekozen wordt.

Wat ons betreft gaan we onze rol als Staten en de rol van GS duidelijker maken. De provincie kan een rol spelen in het aandringen op wetgeving met betrekking tot participatie, informeren over de voor- en nadelen van duurzame energiebronnen en over de urgentie van de energietransitie. Vraag aan GS wat de provincie daarin gaat doen? Kunnen bijvoorbeeld in het kader van de ‘bottom up benadering’ inwoners met een smallere beurs rekenen op ondersteuning? En in deze Staten is in mei 2020 besloten dat alle bij alle projecten die voortvloeien uit de energietransitie-agenda een participatieladder wordt gebruikt zodat van tevoren duidelijke is welke invloed inwoners hebben. Vraag aan GS: Is hier inmiddels beleid voor opgesteld en wanneer kunnen we dat als Staten inzien? Graag een reactie van de gedeputeerde. Ook een participatieverordening hoort daar wat ons betreft bij, en vraag aan de gedeputeerde is of hij daartoe bereid is. En is de gedeputeerde ook bereid om in IPO-verband ervoor te pleiten dat de provincie bevoegdheden krijgt om compensatie en participatie verplicht te stellen en hier voorwaarden aan te stellen?

Onze achterban vindt het belangrijk dat ook op provinciaal niveau vorm wordt gegeven aan het Klimaatakkoord en de nog vast te stellen Omgevingswet. Ondanks dat wat ons betreft de afspraken in het Klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaan, is het niet meer dan logisch dat wij als provincie onze rol pakken. Het klimaat verandert, daar heeft de Coronacrisis geen enkele invloed op. En de afspraken die hierover gemaakt zijn, moeten we naleven. Wat is de mening van de gedeputeerde over de naleving van de gemaakte afspraken?

Tussen het opstellen van dit statenstuk en het huidige moment heeft de politiek niet stilgezeten. De minister heeft maatregelen aangekondigd om tot meer nationale sturing te komen bij de ruimtelijke ordening. Dit raakt ook dit beleidsterrein, waar de provincie een duidelijk geformuleerde rol heeft. Hoe kijkt GS aan tegen het besluit van de minister in relatie tot participatie van inwoners bij de energietransitie? Kunnen we een brief vanuit GS aan de minister verwachten?

Voorzitter, we hebben geen tijd om te wachten met de aanpak van de klimaatverandering, en energietransitie maakt daar wat ons betreft onlosmakelijk onderdeel van uit. Er zijn volop kansen! Voor de bedrijven in Drenthe en voor de inwoners. Laten we hier goede stimuli in kiezen en hier helder over communiceren. En zorgen dat alle inwoners van Drenthe mee kunnen participeren in de energietransitie en dus bij de RES. Dit onderzoek geeft daartoe alle reden.

Interessant voor jou

Beantwoording vragen van GroenLinks over regiodeals

Lees verder

Economische Koers Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer