Econo­mische Koers Drenthe


2020 - 2023

7 oktober 2020

Voorzitter,

Voorzitter, deze Staten staan opnieuw op het het punt om een economische koers vast te stellen zonder dat er een concrete doelstelingen benoemd waren of monitoring is ingesteld op te behale resultaten. De evaluatie van Technopolis is helder: “In de economische koers 2016-2019 zat geen overzicht van resultaten”. En ook: "Het is onduidelijk geworden welke bijdrage de Economische Koers heeft op de werkloosheid en het MKB". Als er zo'n evaluatie ligt op de oude koers, dan zou je verwachten dat er voor een nieuwe economische koers concrete doelstellingen worden geformuleerd die op termijn gemeten en gemonitord kunnen worden. En ook in deze tijd, dat er duurzame voorwaarden gesteld worden als er steun vanuit de provincie gegeven wordt.

Op vragen van de Partij voor de Dieren tijdens de commissievergadering kregen we antwoord van gedeputeerde Brink dat concretere kaders, eisen en voorwaarden pas aan bod komen in de deeluitwerkingen van de Economische Koers. Daarbij is aangegeven dat deze deelplannen ter vaststelling aan de Staten zullen worden voorgelegd. Daar kijken we naar uit, en als we hier doelstellingen in vinden waar verantwoording op kan worden afgelegd dan staan we hier positief tegenover. Ook de toevoeging van de gezondheids- economie na de commissvergadering waarderen wij.

Juist in crisistijd doet zich de gelegenheid voor om in te zetten op nieuwe, duurzame doelen. Dat biedt de mogelijkheid om vervuilers te laten betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuzes wordt beloond.

De bestrijding van de economische crisis moet bovendien in samenhang bezien worden met andere crises, zoals die op het gebied van voedsel, zoet water, energie, biodiversiteit, klimaat en dierziekten. Al deze crises worden veroorzaakt door het korte termijn denken, waar ook financiële malaise het gevolg van is. Helaas is de Economische Koers die nu voorligt is gebaseerd op oud economisch denken, met vragen als :"Waar kun je geld aan verdienen?" en "Waarmee is de werkgelegenheid gediend?". Terwijl de nieuwe economische koers wat de Partij voor de Dieren betreft een groene economie zou moeten gaan over: "Waar liggen de grenzen van de economische groei? en "Welke sectoren moeten krimpen in verband met het beslag wat ze ermee doen op de vraag naar water, energie, grondstoffen etc.?".

De Partij voor de Dieren pleit voor een donkergroene economie in Drenthe. En dat betekent: ondernemen binnen de draagkracht van de aarde. Zonder biomassa of mest als energiebron. Met een landbouw die beperkt wordt in het aantal te houden dieren. Alleen dan kan er sprake zijn van een duurzame Economische Koers. Pas dan kan de aarde ook voor de komende generaties bewaard worden. En pas dan biedt de economie in Drenthe ook op langere termijn werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

In reactie op de ingediende motie over stagiaires willen we aangeven dat we deze motie wél willen steunen. Zonder dat er direct extra geld wordt uitgetrokken wordt eerst onderzocht wat er nodig is om stageplekken te creëren. Vraag hierbij is of GS dan op basis van dit onderzoek terug willen komen bij de Staten als duidelijk is wat de provincie zou kunnen bijdragen aan het bevorderen van stageplekken in Drenthe.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren de Economische Koers die er nu ligt niet kan steunen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Onderzoek Lex Nova Draagvlak en participatie in de energietransitie

Lees verder

Marketing Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer