Vragen opvang­crisis Ter Apel


Indiendatum: 25 aug. 2022

Geachte voorzitter,

Op 20 mei 2022 deed u, ook namens alle andere commissarissen van de koning, een oproep aan het kabinet om de regie te pakken bij de asielcrisis.

¨Een verplichting voor opvang zou het gemeenten makkelijker maken¨, zei u volgens de media. ¨Er zijn ook gemeenteraden die zeggen: ´Nou toch liever niet´. Dan is het gewoon goed dat er wordt gezegd: ´Ja, het spijt ons, maar in heel Nederland zullen we moeten gaan helpen.¨ U pleitte destijds ook voor noodwetgeving en meerdere aanmeldcentra. Inmiddels is, ruim drie maanden later, het probleem alleen maar groter geworden. Het hoeft geen onderbouwing dat de opvang van asielzoekers in Nederland inmiddels dermate slecht is dat er sprake is van een noodsituatie waarbij zelfs basale medische hulp ontbreekt. Ook de noodwetgeving waarop onder andere door u werd aangedrongen maanden geleden is er niet en er zijn ook geen aanmeldcentra bijgekomen.

De Partij voor de Dieren wil graag van het college weten, in het bijzonder van de commissaris van de koning, wat het provinciebestuur afgelopen drie maanden heeft gedaan om het kabinet te manen de opvangcrisis te beëindigen.

1. Heeft het college na mei 2022 haar invloed aangewend om het kabinet te manen een eind te maken aan de opvangcrisis?

Zo ja, welke acties heeft het college daarvoor ondernomen? Zo nee, gaat het college haar invloed aanwenden om een einde te maken aan de asielcrisis?

Graag toelichting.

2. Is de commissaris in gesprek met burgemeesters om extra noodopvang te regelen in Drenthe?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker

https://www.rtlnieuws.nl/nieuw...

https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

Commissarissen tegen kabinet: 'Pak nu regie bij asielcrisis' - https://nos.nl/l/2429621

Indiendatum: 25 aug. 2022
Antwoorddatum: 7 sep. 2022

Antwoord 1

Vanuit de taken en verantwoordelijkheden van Gedeputeerde Staten spant de portefeuillehouder Wonen zich samen met de Drentse ge- meenten in om de doorstroom van statushouders te bevorderen en te versnellen, zodat opvangplekken vrijkomen voor asielzoekers. Hij voert, samen met zijn landelijke collega’s, hiervoor overleg met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om te zorgen voor voldoende middelen en instrumenten voor gemeenten en provincies om dit gestalte te geven. Daarnaast is de commissaris als portefeuillehouder binnen de kring van commissarissen nadrukkelijk betrokken bij dit dossier en neemt zij deel aan de landelijke overleggen met het Kabinet, VNO, IPO, Veiligheidsberaad en COA. Haar inzet is er constant op gericht om oplossingen te zoeken voor de korte termijn, maar ook afspraken te maken die ervoor zorgen dat op de langere termijn de keten meer flexibel en wendbaar wordt.

Antwoord 2

Ja, zij heeft nauw contact met de Veiligheidsregio Drenthe die de (crisis)noodopvang voor asielzoekers coördineert.

Interessant voor jou

Vragen over de onverwachte proefboring Nedmag

Lees verder

Schriftelijke vragen Zienswijze RDA over wildopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer