Schrif­te­lijke vragen Ziens­wijze RDA over wildopvang


Indiendatum: 23 sep. 2022

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft op verzoek van de minister van LNV een zienswijze gepubliceerd over de opvang van in het wild levende dieren (´Dilemma´s in de wildopvang´). De zienswijze van RDA is dat gewonde, vervuilde of verstrikte dieren moeten worden geholpen. De dierenhulpsector is echter niet in alle provincies even goed op orde. Er zijn door de RDA verbeterpunten aangegeven om de kwaliteit, continuïteit en informatievoorziening van de sector te verbeteren. Voor het faciliteren van de noodzakelijke verbeteringen is de overheid aan zet. De RDA raadt de minister daarom aan om samen met de sector en andere overheden in te zetten op de volgende aanbevelingen:
- Zorg voor continuïteit en maak afspraken over structurele financiering
- Zorg voor landelijke basiskwaliteit van de hulp
- Zorg voor goede informatievoorziening en stimuleer onderzoek en kennisuitwisseling.
De RDA schrijft in hun conclusies: ´Bij de wettelijk vastgelegde zorgplicht voor de burger ligt het in de lijn der verwachting dat de overheid de middelen zou verschaffen om de uitvoering van de zorgplicht te faciliteren.´ De RDA schrijft bij de aanbevelingen: ´Omdat de regionale functie van wildopvangcentra en de verantwoordelijkheden voor natuurbeheer en het verlenen van ontheffingen aan wildopvangcentra bij de provincies ligt, ligt het voor de hand om een structurele financiering daar te leggen. Provincies kunnen aansluiten bij de betrokkenheid die een aantal gemeenten nu al tonen bij wildopvang.´

Naar aanleiding van de zienswijze van de RDA heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college.

  • Gezien de conclusies en aanbevelingen van de RDA, kan de provincie in kaart brengen hoe de dierenhulpsector in Drenthe er nu uitziet?
  • Gaat het college van GS inventariseren wat er (aan middelen, personeel, beleid) in Drenthe nodig is om de kwaliteit, continuïteit en informatievoorziening van de dierenhulpsector te verbeteren?
  • Kan het college van GS PS op de hoogte stellen van hun bevindingen (uit vraag 1 en 2) in de vorm van een notitie? Zo ja, wanneer kan PS die dan verwachten? Zo nee, waarom niet?


Renate Zuiker

Interessant voor jou

Vragen opvangcrisis Ter Apel

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot bijeenkomst over wolven 3 oktober 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer