Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot bijeen­komst over wolven 3 oktober 2022


Indiendatum: 5 okt. 2022

Geachte voorzitter,

Maandagavond 3 oktober 2022 vond er in de gemeente Westerveld een bijeenkomst plaats over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. Gedeputeerde Jumelet was aanwezig als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft deze bijeenkomst online gevolgd.

Wij hebben een aantal vragen over de bijeenkomst.

1. Op de vraag wat de voordelen zijn van de aanwezigheid van de wolf, antwoordde de gedeputeerde: ´de vraag stellen is hem beantwoorden´ en ´dat is een retorische vraag´, en hij noemde vervolgens géén voordelen. Het verbaasd ons dat de gedeputeerde van Natuur geen voordelen kan opnoemen van de aanwezigheid van de wolf in Drenthe.

a. Is het college van mening dat er geen voordelen zijn aan de aanwezigheid van de wolf?

b. Zo nee, waarom heeft de gedeputeerde van Natuur niet benoemd wat die voordelen zijn? Graag toelichting.

c. Zo ja, waar baseert het college dit op? Graag toelichting.

2. Er kwam een vraag over de reeën die worden gegeten door de wolf. De gedeputeerde antwoorde dat het Drents-Friese Wold sowieso te klein is voor een wolf, omdat het veel kleiner is dan de Veluwe. Het heeft dus geen zin om meer reeën te laten leven als voedsel voor de wolf.

a. Is het college ook van mening dat het Drents-Friese Wold te klein is voor de wolf? Zo ja, waar baseert het college dat op? Graag toelichting.

b. Heeft het college onderzoek laten doen naar de draagkracht van het gebied (aanbod van natuurlijke prooien) in relatie tot het aantal wolven? Zo nee, zou het college daar onderzoek naar kunnen doen? Graag toelichting.

3. Vanuit de zaal kwamen opmerkingen dat wolfwerende rasters en hekken toch geen zin hebben. Ook de gedeputeerde was van mening dat we ´Drenthe niet vol kunnen zetten met hekken´.

a. Vindt het college het zinvol om rasters en hekken te gebruiken om gehouden dieren te beschermen? Graag toelichting.

b. Heeft het college in beeld hoeveel wolvenaanvallen er zijn geweest bij goed geplaatste rasters en hekken? Zo nee, wil het college die gegevens laten verzamelen door een onafhankelijke partij? Graag toelichting.

4. Een paardenhouder gaf aan dat ze wel een hekwerk wilde plaatsen, maar dat ze dan tegen regelgeving aanliep die dat niet mogelijk maakte, onder andere vanwege de hoogte van het benodigde hekwerk.

a. Is het college bereid te gaan onderzoeken welke juridische obstakels houders van dieren tegen kunnen houden om hun dieren te beschermen? Graag toelichting.

b. Is het college eventueel bereid zich in te zetten om deze regelgeving aan te passen zodat dierhouders hun dieren wél adequaat kunnen beschermen?

5. De gedeputeerde zei dat de problemen met de wolf in de toekomst nog veel erger worden omdat er steeds meer wolven komen.

Waar baseert de gedeputeerde deze voorspelling op? Graag toelichting.

6. Gedeputeerde Staten heeft een wolvencommissie in het leven geroepen met een ´onafhankelijke´ voorzitter.[1] Deze voorzitter van de wolvencommissie gaf op 3 oktober ´op persoonlijke titel´ aan dat hij vond dat we naar een vorm van beheer van de wolven toe moesten.

a. Vindt het college dat de voorzitter van de wolvencommissie nog steeds onafhankelijk is, gezien zijn uitspraken op 3 oktober over het beheer van wolven? Graag toelichting.

b. Vindt het college dat deze persoon nog steeds voorzitter van de wolvencommissie kan blijven? Zo ja, graag toelichting.

7. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er mensen angstig zijn voor aanvallen van de wolf op mensen.

a. Is het college bereid die angsten weg te nemen met een informatiecampagne over de wolf waarbij mensen ook adviezen kunnen krijgen over hoe te handelen bij het zien van een wolf? Graag toelichting.

b. Zo nee, wat gaat het college dan doen om angsten bij mensen weg te nemen die in een gebied met wolven leven? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


[1] https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/965021/burgemeester-oosterman-onafhankelijk-voorzitter-van-drentse-wolvencommissie

Indiendatum: 5 okt. 2022
Antwoorddatum: 9 nov. 2022

Antwoord 1

Op 3 oktober 2022 heeft een bijeenkomst in het gemeentehuis van de gemeente Westerveld plaatsgevonden waar ongeveer 200 personen fysiek en ongeveer 800 mensen digitaal aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst, welke duurde van 19.30-22.00 uur, zijn de aanwezigen geïnformeerd over de aanwezigheid van wolven in Drenthe en is ons beleid hieromtrent uiteengezet.

Tijdens de avond zijn door de aanwezigen veel vragen gesteld. Uit deze vragen bleek dat er veel emoties spelen omtrent wolven. De gestelde vragen zijn gedeeltelijk op de avond zelf beantwoord. De vragen die niet beantwoord konden worden of nadien per e-mail, telefoon of per post zijn gesteld worden beantwoord en zijn te vinden in een Q&A die uiterlijk vrijdag 11 november 2022 op onze website wordt gezet.

Wat op deze avond verder duidelijk werd is dat er veel zorgen zijn bij de Drentse dierhouders en bevolking over de negatieve aspecten van de in Drenthe aanwezige wolven. Er wordt hierbij naar de overheid gekeken om er voor te zorgen dat dieren veilig in de wei kunnen staan en dat mensen veilig in de Drentse natuur kunnen recreëren maar ook hun kinderen in de vroege ochtend naar school kunnen laten fietsen.

Wij gaan als provincie de komende maanden ons inzetten om invulling te geven aan onze wettelijke taken met betrekking tot aanwezigheid van wolven in Drenthe. Hierbij zoeken wij een balans tussen de wettelijke bescherming van wolven vanuit de Europese Habitatrichtlijn en de mogelijkheden die diezelfde richtlijn ons biedt om probleemsituaties met wolven op te lossen.

Wij zullen hierbij uw Staten blijven informeren over de uitkomsten en over de richting die wij hierin zullen kiezen en zullen uw Staten vragen om mee te denken op dit complexe dossier. Met uw vragen gaat u in op reacties of kwalificaties van derden tijdens de bijeenkomst op 3 oktober 2022. Uit de grote hoeveelheid vragen die die avond zijn gesteld heeft u een aantal onderwerpen in uw vragen opgenomen. Enkel deze vragen beantwoorden zou geen recht doen aan hetgeen wat tijdens deze bijeenkomst is besproken. Om die reden beantwoorden wij uw vragen op deze wijze en in één antwoord.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Zienswijze RDA over wildopvang

Lees verder

Schriftelijke vragen over Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer