Schrif­te­lijke vragen over Voort­gangs­rap­portage Duurzame Melk­vee­hou­derij Drenthe


Indiendatum: 27 okt. 2022

Geachte voorzitter,

In juli 2022 kregen Provinciale Staten de Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij

Drenthe toegestuurd. Over deze voortgangsrapportage heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. In 2016 is de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur gestart. Een van de ambities was destijds dat Drentse melkveebedrijven in 2020 behoren tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij. Deze ambitie is met het verstrijken van de jaren steeds vooruit geschoven. Op dit moment is het streven om in 2025 tot de top te behoren.

a. Wat wordt er concreet verstaan onder ´tot de top behoren´? Wat zijn de criteria om de top te behoren?

b. Waarom wordt deze ambitie steeds vooruit geschoven?

c. Hoe zijn de Provinciale Staten ervan op de hoogte gesteld dat de ambitie naar voren is verschoven?

2. Sinds 2018 zijn de ambities vertaald naar 5 KPI´s en die zijn verbonden aan een beloningsregeling. Kan het college aangeven hoe de relatie tussen de ambities en de KPI´s precies is? Dus met welke scores op de KPI´s behoren de boeren tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij?

3. De streefwaarden zijn door de stuurgroep van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur bepaald.

a. Wat is de samenstelling van deze stuurgroep en hoe groot is de groep?

b. Hoe heeft de stuurgroep de streefwaarden precies bepaald?

4. De streefwaarde van de broeikasgasemissie ligt op 1350 kg/liter. Voor het keurmerk ´On the way to planetproof´ ligt deze grens echter op 1200 kg/liter.
Bij de start haalt 86,7 % van de boeren de streefwaarde m.b.t. klimaatgasemissie. Waarom hebben Gedeputeerde Staten de KPI streefwaarde broeikasgasemissie niet net zo scherp gesteld als bij het keurmerk ´On the way planetproof´? Graag toelichting.

5. U komt in de voortgangsrapportage tot de conclusie dat een melkveehouder moeilijk kan sturen op broeikasemissies, omdat de methaanuitstoot zeer beperkt is te beïnvloeden door management.
Kan volgens het college een melkveehouder überhaupt ´planetproof´ worden, omdat methaanuitstoot inherent verbonden is met dierlijke melkproductie, en dus melkveehouders altijd bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen? Graag een toelichting.

6. De broeikasgasemissies worden berekend per liter; dit geeft een stimulans om per bedrijf zoveel mogelijk melk te produceren. Hoe valt deze stimulans te combineren met extensivering van de melkveehouderij?

7. a. Vindt het college het programma Duurzame Melkveehouderij tot nu toe geslaagd? Zo ja, op welke punten is het dan geslaagd? Graag toelichting.

b. Gaat GS aan de hand van de voortgangsrapportage het project Duurzame Melkveehouderij bijsturen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden,
Renate Zuiker

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot bijeenkomst over wolven 3 oktober 2022

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking standpunt college inzake wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer