Schrif­te­lijke vragen met betrekking standpunt college inzake wolf


Indiendatum: 11 nov. 2022

Geachte voorzitter,

Op 5 oktober heeft de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een wolvenbijeenkomst in Diever op 3 oktober 2022.

Op 9 november heeft het college een reactie gestuurd, zonder inhoudelijk in te gaan op de vragen.

Graag zouden we toch echt op een aantal cruciale punten het standpunt van het college weten inzake de wolf en wij menen dat de inwoners van Drenthe daar ook recht op hebben.

Vandaar dat we de volgende vragen aan het college stellen.

1. a. Is het college op de hoogte van de ecologische voordelen van de aanwezigheid van de wolf?

b. Zo ja, kunt u die benoemen?

c. Bent u bereidt de voordelen van de aanwezigheid van de wolf te benoemen in uw communicatie omtrent de wolf? Graag toelichting.

2. a. Vindt het college het zinvol om rasters en hekken te gebruiken om gehouden dieren te beschermen? Graag toelichting.

b. Heeft het college in beeld hoeveel wolvenaanvallen er zijn geweest bij goed geplaatste rasters en hekken? Zo nee, wil het college die gegevens laten verzamelen door een onafhankelijke partij? Graag toelichting.

3. a. Is het college van mening dat het Drents-Friese Wold te klein is voor de wolf? Graag toelichting.

b. Heeft het college onderzoek laten doen naar de draagkracht van het gebied (aanbod van natuurlijke prooien) in relatie tot het aantal wolven? Zo nee, zou het college daar onderzoek naar kunnen doen? Graag toelichting.

4. a. Is het college bereid te gaan onderzoeken welke juridische obstakels houders van dieren kunnen tegenhouden om hun dieren adequaat te beschermen? Graag toelichting.

b. Is het college eventueel bereid zich in te zetten om deze regelgeving aan te passen zodat dierhouders hun dieren wél adequaat kunnen beschermen?

5. In Drenthe zijn er mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid door de aanwezigheid van een wolf.

a. Is het college bereid die angsten weg te nemen met een informatiecampagne over de wolf waarbij mensen ook adviezen kunnen krijgen over hoe te handelen bij het zien van een wolf? Graag toelichting.

b. Zo nee, wat gaat het college dan doen om angsten bij mensen weg te nemen die in een gebied met wolven leven? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker

Indiendatum: 11 nov. 2022
Antwoorddatum: 13 dec. 2022

Antwoord 1 a.

Het is erg moeilijk om in zo'n vroeg stadium van vestiging van wolven in Drenthe te benoemen welke daadwerkelijke ecologische voordelen de wolf heeft. Dit vooral aangezien er in Drenthe geen volledige ecosystemen zijn die zonder menselijk ingrijpen in stand blijven.

b. De belangrijkste theoretische ecologische voordelen van de wolf zijn gelegen in de toename van biodiversiteit en het volwaardiger en robuuster worden van het ecosysteem. Daarnaast kunnen wolven bijdragen aan het voorkomen van ziekten die overdraagbaar zijn op vee of mensen. De wolf staat aan de top van de voedselpiramide en heeft daarmee een sturende invloed op andere soorten. Door gedragsverandering van hoefdieren (die onveilige locaties vermijden of er minder lang aanwezig zijn) ontstaat er meer variatie in de begrazing van de vegetaties. Dat is gunstig voor andere soorten die gebonden zijn aan die vegetaties en verhoogt de diversiteit aan insecten, vogels, planten en andere soortgroepen. Daarnaast profiteren aaseters van prooiresten die wolven achterlaten. Raven, roofvogels, marterachtigen en ook vele insecten hebben baat bij kadavers in de natuur. De wolf jaagt vooral op jonge en verzwakte of zieke dieren uit de prooipopulatie. Deze selectie op zwakkere individuen kan een sleutel zijn tot ziektebeheersing bij prooidieren. Het houdt de prooidier- populaties vitaler en geeft verspreiding van besmettelijke ziekten bij wilde èn gehouden (hoef)dieren minder kans (denk aan rundertuberculose, Afrikaanse varkenspest, vogelgriep). c. Ja, dat zijn wij. In de Q&A op onze website staat het volgende: ’De komst van de wolf heeft invloed op de natuur. Hij ‘ruimt’ vooral zieke en zwakke dieren ‘op’ en helpt daardoor de populaties van prooi- dieren gezond te houden. De resten van zijn maaltijden bieden voedsel aan aaseters, zoals raaf en zeearend maar ook allerlei kleine beestjes (insecten).

Antwoord 2 a.

Ja, daarvoor is er een subsidieregeling.

b. Nee op dit moment is dat niet inzichtelijk en ja, er wordt samengewerkt met BIJ12 om ervoor te zorgen dat na een aanval op schapen achter een wolfwerend raster te kijken of dit raster ook als wolfwerend aangemerkt kan worden. Een wolfwerend raster heeft namelijk onderhoud nodig om wolfwerend te blijven.

Antwoord 3 a.

Ja, als wij naar de schadegevallen van het afgelopen jaar kijken dan is het territorium van de wolf groter dan alleen het Drents-Friese woud. Op basis van de schadegevallen in het territorium, globaal het Drents-Friese woud en Holtingerveld met al het daartussen liggende landbouwgebied.

3 b. Nee, dat is nog niet gedaan. In IPO-verband wordt een Habitat- geschiktheidsanalyse opgesteld van geheel Nederland. Dit onderzoek wordt meegenomen in de onderzoeksagenda van BIJ12.

Antwoord 4 a.

Wij zijn reeds in gesprek met de Drentse gemeenten om eventuele belemmeringen vanuit bestemmingsplannen en andere gemeentelijke regelgeving in relatie tot het plaatsen van wolfwerende rasters aan te passen, derhalve het plaatsen van rasters te gedogen.

b. Deze bevoegdheid hebben wij niet. Het betreft gemeentelijke regelgeving en derhalve gaan wij in gesprek met de Drentse gemeenten.

Antwoord 5 a.

Adviezen over hoe te handelen bij het zien van een wolf zijn reeds opgenomen in de veelgestelde vragenlijst op de provinciale website. Leven met de wolf is nieuw; wij zijn op dit moment nog druk bezig met voorlichting over onder andere wolfwerende maatregelen. Hoe wij invulling geven aan bredere voorlichting is nog onderwerp van gesprek.

b. Zie a.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Voortgangsrapportage Duurzame Melkveehouderij Drenthe

Lees verder

Schriftelijke vragen over vuurwerkvrije zones bij natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer