Schrif­te­lijke vragen over ontheffing voor het beheer van vogels en zoog­dieren op het terrein van Groningen Airport Eelde


Indiendatum: feb. 2020

18 februari 2020

Geachte voorzitter,

De Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 23 januari een ontheffing verleend voor het beheer van vogels en zoogdieren op het terrein van Groningen Airport Eelde​1​. Met deze ontheffing wordt toegestaan dat op het luchthaventerrein 67 diersoorten worden gedood. In totaal gaat het om 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren. Onder de vogelsoorten zijn de aalscholver, wulp, scholekster en kievit. Ook (verwilderde) katten mogen worden gevangen en met een geweer worden gedood.

De dierenrechtenorganisaties Animals Rights en Fauna4life zijn ontzet over deze ontheffing​2​. Voor veel diersoorten ontbreekt de onderbouwing waarom deze een gevaar vormen voor de luchtverkeersveiligheid. Een aantal van de soorten in de ontheffing staan zelfs op de Rode Lijst.

De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd dat de Provincie Drenthe deze ruime en slecht onderbouwde ontheffing voor het doden van dieren heeft verleend.

Wij stellen daarom de volgende vragen aan GS:

1. ​Hoe kan het dat er een ontheffing is verleend voor soorten, die niet zijn opgenomen in het Faunabeheerplan van GAE, en waarvoor dus ook geen ontheffing is aangevraagd?

2 a. Waarom staat u toe dat de (verwilderde) katten worden gedood nadat ze zijn gevangen? b.. Waarom worden deze katten niet naar een opvang gebracht? c. Bent u bekend met de Stichting Zwerfkatten Nederland? d. Is het u bekend dat deze stichting al heeft aangeboden de verwilderde katten van GAE op te vangen? e. Gaat u gebruik maken van deze opvangmogelijkheid voor de gevangen katten?

3.Waarom geeft GS een ontheffing voor het doden van een vogelsoorten van de Rode Lijst? (onder andere Goudplevier, Pijlstaart, Patrijs, Slobeend, Smient, Wintertaling, Wulp)

4. Kan GS verantwoorden waarom de provincie ontheffing verleent voor doden van scholekster, wulp en kievit, terwijl de provincie even verderop in Drenthe deze vogelsoorten expliciet wil behouden in het Plan van Aanpak akker- en weidevogels?

5. In het Faunabeheerplan van GAE staat:´'het uitgangspunt (...) blijft onveranderd het zogenaamde Zero-Tolerance beleid'. Kan GS uitleggen wat hiermee wordt bedoeld?

6. Is voor alle te doden diersoorten gevaar voor het vliegverkeer aangetoond?

7. Is voor alle te doden diersoorten geen zogenaamd bevredigende oplossing voorhanden?

8. Hoe houdt GS toezicht op het voorschrift 2 dat de ´met name genoemde beschermde inheemse dieren slechts in uiterste gevallen [mogen] worden gedood en pas nadat de volgende preventieve maatregelen zijn genomen: akoestische middelen en visuele middelen en overige preventieve middelen zoals genoemd in Faunabeheerplan´?

9. Waarom is het voorschrift 4 opgenomen dat het vervoer van gedode vogels zodanig dient plaats te vinden dat de vogels vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn?

10. Langgrasbeheer​ (waardoor het terrein voor vogels minder aantrekkelijk wordt) ​wordt nationaal en internationaal toegepast. In het Faunabeheerplan staat echter dat GAE het langgrasbeheer heeft opgeschort (p.5). Kunt u aangeven waarom langgrasbeheer elders wel werkt en niet bij GAE?

Tot zover onze vragen. Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Thea Potharst Statenlid Partij voor de Dieren Drenthe

1.​ https://www.provincie.drenthe/actueel/bekendmakingen/@135188/terinzagelegging-0/

2. https://www.dvhn.nl/binnenland/Organisaties-willen-stop-op-afschieten-dieren-bij-vliegveld-253 61857.html

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen chemische bestrijdingsmiddelen en sierteelt

Lees verder

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde over uitsluiting duurzame initiatieven in POP3 subsidieregeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer