Schrif­te­lijke vragen Mora­torium geiten­hou­de­rijen


Indiendatum: 4 mrt. 2022

In een brief van 23 februari 2022 vraagt minister Staghouwer de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Zeeland om een moratorium op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in overweging te nemen, in navolging van andere provincies: `Ik heb de Gedeputeerde Staten van de provincies Friesland, Groningen, Zeeland en Drenthe geïnformeerd over de voortgang en resultaten van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III. Tevens heb ik de Gedeputeerde Staten gevraagd om de invoering van een moratorium voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging van de geitenhouderij in overweging te nemen en hun de mogelijkheid geboden om verder in gesprek te gaan over deze thematiek.`

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan het college.

  • De minister van LNV vraagt u een moratorium in overweging te nemen voor de uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen. Gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer neemt u een besluit over het instellen van een moratorium?
  • Maakt u gebruik van het aanbod van de minister om verder in gesprek te gaan over deze problematiek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijk overleg plaatsvinden?
  • In welke mate acht u de provinciale overheid mede-verantwoordelijk bij het uitbreken van een zoönose, als u, vanuit het voorzorgsbeginsel, de u ter beschikking staande maatregelen niet heeft toegepast?
  • Gaat u met gemeenten praten over de instrumenten die zij hebben om geitenhouderijen te reguleren? Zo nee, waarom niet? Zo ja op welke termijn?
  • In het rapport 'Zoönosen in het vizier' van de expertgroep zoönosen wordt aanbevolen om het zoönose-risico te analyseren bij snelle uitbreiding bestaande dierhouderijen (zoals melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij (bijvoorbeeld circulaire landbouw), zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het beleid. Op welke wijze bent u van plan het risico op zoönosen (in brede zin) als factor mee te nemen in de voorgenomen transitie van de landbouw én het nieuwe ruimtelijke beleid?


Partij voor de Dieren, Renate Zuiker

Indiendatum: 4 mrt. 2022
Antwoorddatum: 22 mrt. 2022

Antwoord 1

Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van 2022 een wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening in procedure gebracht waarin een functiewijziging naar een geitenhouderij niet is toegestaan. Het is uiteindelijk aan uw Staten om dit vast te stellen.

Antwoord 2

Ja, wij wachten een uitnodiging van de minister af om in gesprek te gaan over deze problematiek. Zodra wij die uitnodiging ontvangen zullen wij daar zeker gebruik van maken.

Antwoord 3

Zie antwoord op vraag 1. Wij zijn voornemens deze maatregelen toe te passen.

Antwoord 4

Op geregelde momenten hebben wij overleg met de gemeenten over ruimtelijke aangelegenheden. In deze gesprekken zullen wij gemeenten op dit onderwerp attent maken en welke ruimtelijke instrumenten zij hebben om eventueel zelf maatregelen te nemen.

Antwoord 5

Het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ is opgesteld door de expertgroep zoönosen. Deze expertgroep is ingesteld door de ministers van Medische Zorg en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om advies uit te brengen over (maatregelen tegen) het ontstaan, de verspreiding en de ernst van zoönosen. Zodra de betrokken ministers hebben aangegeven welke maatregelen zij willen nemen en duidelijk is wat van ons wordt verwacht zullen wij dat ter hand nemen.

Interessant voor jou

Rondvraag over financiële steun voor dierenambulances

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot inkoop biologische sierteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer