Schrif­te­lijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Edelhert in Drenthe


Indiendatum: 21 nov. 2020

Geachte voorzitter,

De Partij voor de Dieren is zeer geschrokken van de uitspraak van de provincie Drenthe in de media[1] dat de provincie een nulstand hanteert voor het edelhert als er geen SER is.

´En dus laat de provincie het dier doodschieten als de gelegenheid zich voordoet´ staat in het artikel van RTV Drenthe te lezen.

Volgens de Partij voor de Dieren is dit in tegenspraak met het eigen Flora en Faunabeleidsplan waarin staat dat de provincie in een aantal gebieden grote fauna wil toelaten.

´Edelherten laten (...) een onuitwisbare indruk achter en maken de beleving van natuur in Drenthe sterker[2]´, staat er letterlijk in het Flora en Faunabeleidsplan.

´De provincie Drenthe wil in beginsel ruimte bieden aan wilde populaties hoefdieren zoals edelhert en damhert. Om vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe verantwoordelijkheden liggen, bijvoorbeeld financieel bij schade, verbinden we aan de introductie van deze soorten de eis om een Soorten Effect Rapportage (SER) op te stellen[3]´.

En: ´Voor rondzwervende individuen buiten de grote bos‐ en natuurgebieden geldt dat hun aanwezigheid van geval tot geval wordt beoordeeld op aspecten van (landbouw‐) schade en risico’s voor de verkeersveiligheid[4]´.

De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen aan het College van GS.

1. Waarom laat de provincie het edelhert doodschieten?

 1. Is dit niet in strijd met het Flora en Faunabeleidsplan van de provincie? Zo nee, kunt u dit motiveren?
 2. Is de provincie op de hoogte van het overtreden van haar eigen beleidsregels als het dier wordt doodgeschoten? Wat zijn de gevolgen hiervan, los van het dierenleed dat wordt aangericht?
 3. Is dit niet in strijd met de zorgplicht van de provincie voor in het wild levende dieren? Zo nee, kunt u dit toelichten?

2. Het edelhert leeft al twee jaar in Drenthe, houdt zich schuil en heeft tot geen schademeldingen of gevaarlijke verkeerssituaties geleidt.

 1. Klopt het dat er geen verkeersmeldingen zijn betreffende dit edelhert?
 2. Klopt het dat er geen schademeldingen aan gewassen zijn gemeld?
 3. Klopt het dat dit edelhert al 2 jaar in Drenthe leeft?

3. Rondzwerven individuen zouden volgens het Flora en Faunabeleidsplan worden beoordeeld op dierziektes en verkeersveiligheid.

 1. Heeft er met betrekking tot dit edelhert een controle plaatsgevonden zoals wordt voorgeschreven in het Flora en Faunabeleidsplan? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan? En zo nee, wat is de reden daarvan?
 2. Waarom kiest de provincie Drenthe er voor om in dit geval af te wijken van het eigen beleid? Graag een gemotiveerd antwoord.
 3. Is er al eerder een rondzwervend edelhert gesignaleerd in Drenthe? Zo ja, wanneer was dat en hoe is toen door de provincie geacteerd?

4. Zoals te lezen valt in het artikel van RTV Drenthe is er wél een SER gemaakt, maar kennelijk niet officieel vastgesteld.

 1. In welke fase van de SER-procedure voor edelherten gestopt?

Wat was de reden daarvan?

 1. Waarom is de SER voor het edelhert nooit officieel vastgesteld?
 2. Gaat de provincie Drenthe alsnog de SER vaststellen zodat er ruimte komt voor een populatie edelherten in Drenthe? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan GS zelf de SER vaststellen of moet PS dat doen? Indien het PS betreft, wanneer wordt PS hierbij betrokken?

5. "We gaan voor dit hert geen nieuwe SER opstellen, want er is geen draagvlak" aldus de woordvoerder van de provincie.

 1. Wat wordt bedoeld met deze uitspraak?
 2. Hoe weet de provincie dat er geen draagvlak is voor een eventuele nieuwe SER?
 3. Kan PS geïnformeerd worden over het onderzoek en de uitkomsten ervan?

6. Volgens de woordvoerder van de provincie is het onwaarschijnlijk dat het dier op eigen kracht naar Drenthe is gekomen.

 1. Is GS op de hoogte van de uitkomst van het DNA-onderzoek dat is uitgevoerd op de uitwerpselen van dit dier?
 2. Waarop baseert de provincie dat hier sprake is van een uitgezet dier?
 3. Is het niet mogelijk dat dit edelhert via een faunapassage Drenthe is binnengewandeld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Thea Potharst


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

[2] Flora en Faunabeleidsplan, p.19 (https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/faunabeheer/)

[3] Flora en Faunabeleidsplan, p.19

[4] Flora en Faunabeleidsplan, p.52

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Haas en Konijn

Lees verder

Procedure natuurvergunning Kloosterveen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer