Schrif­te­lijke vragen Haas en Konijn


Indiendatum: nov. 2020

Aan de voorzitter van de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe

Mevrouw J. Klijnsma

Postbus 122

9400 AC Assen

9 november 2020

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot jacht op

konijn en haas

Geachte voorzitter,

1. Is het u bekend dat haas en konijn voor het eerst op de Rode Lijst Zoogdieren

voorkomen, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 3 november 2020?

2. Is het u bekend dat een kamermeerderheid een jachtverbod op konijnen en hazen wil

invoeren?

3. Is bij u bekend hoe de stand van haas en konijn in Drenthe op dit moment is?

4. Uit afschotcijfers van de FBE Drenthe in 2019 blijkt dat er ruim 1200 hazen dood zijn

geschoten en ruim 100 konijnen. Kunt u aangeven waarom dit is gebeurd?

5. Nu de stand van haas en konijn zo achteruit gaat, bent u van mening dat de jacht hierop

aan banden moet worden gelegd in Drenthe?

6. Ook de stand van eend gaat achteruit, wat gaat de Provincie doen om de jacht hierop

aan banden te leggen om te voorkomen dat deze soort ook op de Rode Lijst terecht

komt?

In de Staatscourant staat: “Vooralsnog blijft de jacht op deze soorten geopend. Er is voldoende

waarborg om populaties konijnen en hazen tegen overbejaging te beschermen indien

noodzakelijk. Jachthouders zijn op grond van artikel 3.20, derde lid, van de Wet natuurbescherming

gehouden om een redelijke stand van de in zijn jachtveld aanwezige wildsoorten, waaronder

konijnen en hazen, te handhaven, dan wel, bij het ontbreken van een redelijke stand, te

bereiken”

7. Hoe gaat de Provincie monitoren dat in Drenthe gewaarborgd is dat konijnen en hazen

tegen overbejaging beschermd worden?

8. a. Kunnen we er vanuit gaan dat de cijfers van de FBE van 2020 voor haas en konijn op

nul staan?

b. Zo nee, kunt u onderbouwen waarom er afschot is geweest? (Dus niet gelieerd aan

de vrij bejaagbare soorten die op dit moment nog bejaagd mogen worden.)

c. Geldt dat ook voor wilde eend?

9. In de jaarverslagen van de FBE staan slechts aantallen genoemd van hazen en konijnen

kunt u er mee instemmen dat er een inzichtelijke onderbouwing komt ten aanzien van

konijn en haas mocht afschot aan de orde zijn?

10. De Zoogdiervereniging heeft aangegeven dat er verandering in agrarisch gebied nodig is

om de teloorgang van haas en konijn tegen te gaan. Wat gaat de Provincie daar aan doen?

11. a. Wat gaat de Provincie doen om afschot van konijn en haas tegen te gaan als het gaat

om schade aan landbouwgewassen?

b. In hoeverre wordt hierbij gebruik gemaakt van kunststof manchetten om boomstammetjes (tuinbouw), goede omrastering en het laten liggen van snoeihout waarmee vraat wordt afgeleid?

12. Wat vindt u van afschot voor consumptie van haas en konijn nu ze op de Rode Lijst staan?

13. a. Wat gaat de provincie doen ter voorkoming van sterfte van hazen vanwege gebruik van landbouwmachines?

b. Bent u bekend met zogenaamde “wildredders” (uitstekende stangen aan de zijkant

van landbouwmachines met kettingen)?

c. Zo ja ,worden deze veelvuldig ingezet in de landbouw in Drenthe?

d. Zo nee, bent u van plan om hier aandacht aan te besteden?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Thea Potharst

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Rondvraag over het afschieten van wilde zwijnen in Drenthe

Lees verder

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Edelhert in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer