Procedure natuur­ver­gunning Kloos­terveen


Indiendatum: 8 jan. 2021

Op 8 januari heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over de procedure 'natuurvergunning Kloosterveen'.

"De provincie heeft op 10 augustus 2020 een Wnb vergunning verleend aan de gemeente Assen voor de uitbreiding van de wijk Kloosterveen met 70 hectare en 500 woningen. Deze Wnb vergunning vervangt een eerder verleende Wnb vergunning van 20 mei 2019. Tegen dat besluit is door de Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten beroep ingediend. De behandeling van de beroepschriften is aangehouden omdat partijen een minnelijk traject gestart zijn. Deze gesprekken hebben geleid tot een overeenkomst tussen de partijen. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is een onderzoek door een ecologisch bureau naar de verstoring van, en oplossingen voor, de niet-broedvogels en de kraanvogel als broedvogel van het Fochteloërveen.

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen over deze Wnb procedure.

 • In de Wnb vergunning staat dat de uitbreiding van Kloosterveen geen negatieve effecten zal hebben op de instandhoudingsdoelen van de niet-broedvogels en dat er ook geen negatieve invloed op het broedgebied van de kraanvogel zullen zijn. a.. Als GS bovenstaande al in de Wnb vergunning stelt, waarom wordt er dan nog een (extra) onderzoek uitgevoerd over de verstoring voor de niet-broedvogels en de kraanvogel? b. Twijfelt GS over de eigen conclusies in de Wnb vergunning dat er geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn? Zo ja, waarom? Zo nee waarom niet?
 • Waarom heeft GS alvast een Wnb vergunning afgegeven, terwijl er nog wordt gewacht op onderzoek naar de verstorende effecten?
 • Waarom worden de kosten van het onderzoek voor 50% betaald door de provincie Drenthe en niet geheel door de initiatiefnemer (gemeente Assen)? Wat zijn de totale kosten van het onderzoek? ´Wie betaalt, bepaalt´. Waarom wordt het bureau ´onafhankelijk´ genoemd, als deze betaald wordt door de provincie en de gemeente? Kan GS de opdracht voor het onderzoek en de resultaten van het onderzoek met PS delen? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe heeft de uitkomst van het onderzoek door het ecologisch bureau precies gevolgen voor de Wnb procedure?
 • Waarom heeft GS gekozen voor een minnelijk traject? Had de provincie aanleiding te vermoeden dat de indieners gelijk zouden krijgen in hun beroep? Kunt u dit toelichten? Bent u van plan om vaker tot een minnelijk traject te komen met indieners van beroepschriften op de Wet Natuurbescherming? Kunt u dit toelichten?
 • ´Na het tekenen van deze overeenkomst eind september/begin oktober kan de gemeente Assen direct de bouw van de 500 woningen in gang zetten´. (artikel 3 overeenkomst) Hoe kan de gemeente Assen de bouw in gang zetten als de Wnb procedure nog niet is afgerond? Wat gebeurt er als de bezwaarmakers hun beroepen niet intrekken? Wie betaalt de mogelijke kosten die door een eventuele vertraging in de bouw ontstaan?
 • Op grond van artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming zullen Gedeputeerde Staten van Drenthe zo snel mogelijk de uit het onderzoek naar voren komende maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te halen en verslechtering te voorkomen. De uit te voeren maatregelen worden na het onderzoek op termijn gezet.´(artikel 2 overeenkomst, punt g). Wie betaalt deze maatregelen? Uit welk budget? Wordt er een nulmeting gedaan? En gaat u monitoren of de verslechtering inderdaad wordt voorkomen?
 • Als uit de uitwerking van de opdracht blijkt dat het aanwijzen van foerageergebieden noodzakelijk is, zetten Gedeputeerde Staten van Drenthe zich in deze via een gebiedsproces te realiseren en duurzaam te borgen, zo nodig in besluiten en beleid. In dat geval stellen Gedeputeerde Staten van Drenthe hiervoor voldoende middelen beschikbaar en zorgen voor voldoende communicatie over het proces en inhoud ten behoeve van belanghebbenden. De provincie draagt zorg voor een strakke regie en tijdbewaking van het gebiedsproces. (artikel 2 overeenkomst, punt h). Uit welk budget stelt GS hiervoor middelen ter beschikking? Wat zijn ´voldoende middelen´ in dit verband?
 • ´Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten spreken de intentie uit af te zien van een gerechtelijke procedure tegen toekomstige natuurvergunningen voor de uitbreiding van Kloosterveen binnen het plangebied van de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 voor het onderdeel foerageergebieden. (artikel 3 overeenkomst). Waarom is bovenstaande passage opgenomen in de overeenkomst? Heeft het uitspreken van intentie enige juridische status?
 • Met betrekking tot de stikstofdepositie; Fochteloërveen is reeds zwaar overbelast door stikstof. Wat gaat de provincie doen om deze depositie te verminderen? Wordt de maximumsnelheid op de N373 Norgervaart verlaagt van 80km/uur naar 60 km/uur om de stikstofdepositie op het Fochteloërveen omlaag te brengen? Zo nee, waarom niet?
 • Er bestaan zorgen over de juridische houdbaarheid van de SSRS omdat deze mogelijk in strijd is met de Habitatrichtlijn. Maakt GS zich zorgen om de juridische houdbaarheid? Zo nee, waarom niet?

Thea Potharst, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 8 jan. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

Antwoord 1
a. Tegen de PAS-natuurvergunning die is afgegeven voor de realisatie van 500 woningen in de wijk Kloosterveen is in juli 2019 beroep ingediend door de Vogelbescherming, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie (hierna: natuurpartijen). Om een langlopende juridische procedure te voorkomen hebben de natuurpartijen en de gemeente Ássen ingestemd met een minnelijk traject. Het uit laten voeren van extra ecologisch onderzoek is een uitkomst van dit traject.

b. Omdat de Wnb vergunning was verleend onder het PAS was duidelijk dat de vergunning voor het onderdeel stikstof aanpassing behoefde. De vergunning is hierop ook aangepast met gebruikmaking van het Stikstofregistratiesysteem í55RS). Het onderwerp stikstof in de vergunning is hiermee hersteld. Ten aanzien van het onderdeel foerageergebieden hadden wij geen twijfel over de houdbaarheid van de vergunning. Bij de vergunning was namelijk een uitgebreide passende beoordeling gevoegd op basis waarvan wij de conclusie hebben kunnen trekken dat dit project geen significant negatieve effecten zal hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de relevante Natura 2000-gebieden.

Antwoord 2
Ten behoeve van de natuurvergunning voor het Kloosterveen is er door de gemeente Assen een uitgebreide passende beoordeling opgesteld (welke deel van de aanvraag voor de natuurvergunning uitmaakte). ln de
passende beoordeling is onderzocht of er als gevolg van dit project negatieve effecten worden verwacht. ln de passende beoordeling is vastgesteld dat er, met uitzondering van het aspect stikstof, wat inmiddels is
opgelost met gebruikmaking van het 55Rt geen negatieve effecten zullen optreden als gevolg van dit project De vergunning kon zodoende door ons worden verleend.

Antwoord 3
a. De afspraken over de kostenverdeling is een uitkomst van het minnelijk traject. Het onderzoek draagt ook bij aan de kennis van het gebied in relatie tot de instandhoudingsdoelen. Het gebied is vele groter dan enkel het invloeds- gebied van de gemeente Assen. Daarmee is de provincie genegen bij te dragen aan de kosten van het
onderzoek.
b. De totale kosten van het onderzoek zijn nog niet bekend. Naar schatting zal het onderzoek € 50.000,- gaan kosten.
c. Het adagium 'Wie betaalt, bepaalt' gaat in dit geval niet op ten aanzien van de inhoud van het onderzoek. Er zijn namelijk afspraken gemaakt over de begeleiding van de opdracht. Dit gebeurt door een begeleidingsgroep die bestaat uit mensen van de provincie, gemeente, natuurmonumenten, Vogelbescherming en Natuur en Milieufederatie. Daarnaast wordt de commissie voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Daarmee hebben wij de onafhankelijkheid geborgd.
d. De opdracht voor het onderzoek hebben wij als bijlage 1 bij deze brief gevoegd.

Antwoord 4
Dit heeft geen gevolgen voor de Wnb procedure. De Wnb vergunning voor het Kloosterveen is onherroepelijk omdat de beroepsprocedures tegen die natuurvergunningen zijn ingetrokken.

Antwoord 5
a. Zie ons antwoord op vraag 1.
b. Wij hadden geen aanleiding om te veronderstellen dat de indieners
van het beroep gelijk zouden krijgen (met uitzondering van het aspect
stikstof inmiddels is hersteld met gebruikmaking van het SSRS).
c. ln het algemeen kunnen wij stellen dat we de voorkeur geven aan een
minnelijk traject boven een beroepsprocedure. Omdat wij met alle belangen rekening willen houden zoeken wij liever gezamenlijk naar oplossingen.

Antwoord 6
a, b en c. Als gevolg van het minnelijke traject zijn de beroepen tegen de natuurvergunning ingetrokken. De Wnb-vergunning is hierdoor onherroepelijk. De Wnb toestemming zal daarom niet leiden tot vertraging in de bouw.

Antwoord 7

a. Het is nu nog onduidelijk of er maatregelen nodig zijn. Er is zodoendenu nog geen budget voor gereserveerd. Na afronding van het onderzoek zullen wij dit gaan beoordelen.
b. Het verloop van de aantallen ganzen en kraanvogel worden via het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en beheerders bijgehouden, zoals onder meer weergegeven op de website van SOVON. Een beoordeling van verslechtering van het leefgebied wordt bepaald aan de hand van het aantal individuen wat aanwezig is en foerageert, maar wordt geijkt ten opzichte van het instandhoudingsdoel van het gebied. Een nulmeting is daarvoor niet direct noodzakelijk. Wel wordt in het onderzoek gekeken naar de ontwikkeling van het foerageergebied over de jaren.

Antwoord 8
Het is nu nog onduidelijk of er maatregelen nodig zijn. Er is zodoende nu
nog geen budget voor gereserveerd.

Antwoord 9

a. De passage is opgenomen om te onderstrepen dat wij met elkaar in gesprek moeten blijven en daarin gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Dit heeft de voorkeur van alle partijen die verbonden zijn aan
de overeenkomst.
b. Het uitspreken van een intentie is niet juridisch afdwingbaar maar het heeft wel degelijk nut. Het uitspreken van een intentie heeft als functie dat voor alle partijen helder is dat de voorkeur ligt bij het voeren van een gesprek boven een juridische procedure.

Antwoord 10
a. De algemene opgave om stikstof te verminderen ligt bij het Rijk. Hiervoor is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen. Over de rol die wij als provincie in dit kader hebben (zoals de gebiedsgerichte aanpak) informeren wij u regelmatig. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de communicatie in dat verband.
b. Nee dit is niet aan de orde. De provinciale weg N373 heeft in door PS vastgestelde netwerk van wegen een gebit ontsluitende functie. De huidige weginrichting sluit aan bij deze functie van de weg: zo is de weg voldoende breed, is (brom)fietsverkeer gescheiden van het overige verkeer en geldt een snelheidslimiet van 80 km/u. Gelet op de
(gemiddeld) af te leggen afstand over een gebiedsontsluitingsweg en de daarmee samenhangende ritduur, is een snelheid van 80 km/u passend.

Antwoord 11
De minister heeft aangegeven dat het SSRS juridisch voldoende onderbouwd is.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Edelhert in Drenthe

Lees verder

Intensieve pluimveehouderijen in Drenthe en onze volksgezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer