Procedure natuur­ver­gunning Kloos­terveen


Indiendatum: 8 jan. 2021

Op 8 januari heeft Partij voor de Dieren vragen gesteld over de procedure 'natuurvergunning Kloosterveen'.

"De provincie heeft op 10 augustus 2020 een Wnb vergunning verleend aan de gemeente Assen voor de uitbreiding van de wijk Kloosterveen met 70 hectare en 500 woningen. Deze Wnb vergunning vervangt een eerder verleende Wnb vergunning van 20 mei 2019. Tegen dat besluit is door de Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten beroep ingediend. De behandeling van de beroepschriften is aangehouden omdat partijen een minnelijk traject gestart zijn. Deze gesprekken hebben geleid tot een overeenkomst tussen de partijen. Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is een onderzoek door een ecologisch bureau naar de verstoring van, en oplossingen voor, de niet-broedvogels en de kraanvogel als broedvogel van het Fochteloërveen.

De Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen over deze Wnb procedure.

 • In de Wnb vergunning staat dat de uitbreiding van Kloosterveen geen negatieve effecten zal hebben op de instandhoudingsdoelen van de niet-broedvogels en dat er ook geen negatieve invloed op het broedgebied van de kraanvogel zullen zijn. a.. Als GS bovenstaande al in de Wnb vergunning stelt, waarom wordt er dan nog een (extra) onderzoek uitgevoerd over de verstoring voor de niet-broedvogels en de kraanvogel? b. Twijfelt GS over de eigen conclusies in de Wnb vergunning dat er geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn? Zo ja, waarom? Zo nee waarom niet?
 • Waarom heeft GS alvast een Wnb vergunning afgegeven, terwijl er nog wordt gewacht op onderzoek naar de verstorende effecten?
 • Waarom worden de kosten van het onderzoek voor 50% betaald door de provincie Drenthe en niet geheel door de initiatiefnemer (gemeente Assen)? Wat zijn de totale kosten van het onderzoek? ´Wie betaalt, bepaalt´. Waarom wordt het bureau ´onafhankelijk´ genoemd, als deze betaald wordt door de provincie en de gemeente? Kan GS de opdracht voor het onderzoek en de resultaten van het onderzoek met PS delen? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe heeft de uitkomst van het onderzoek door het ecologisch bureau precies gevolgen voor de Wnb procedure?
 • Waarom heeft GS gekozen voor een minnelijk traject? Had de provincie aanleiding te vermoeden dat de indieners gelijk zouden krijgen in hun beroep? Kunt u dit toelichten? Bent u van plan om vaker tot een minnelijk traject te komen met indieners van beroepschriften op de Wet Natuurbescherming? Kunt u dit toelichten?
 • ´Na het tekenen van deze overeenkomst eind september/begin oktober kan de gemeente Assen direct de bouw van de 500 woningen in gang zetten´. (artikel 3 overeenkomst) Hoe kan de gemeente Assen de bouw in gang zetten als de Wnb procedure nog niet is afgerond? Wat gebeurt er als de bezwaarmakers hun beroepen niet intrekken? Wie betaalt de mogelijke kosten die door een eventuele vertraging in de bouw ontstaan?
 • Op grond van artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming zullen Gedeputeerde Staten van Drenthe zo snel mogelijk de uit het onderzoek naar voren komende maatregelen uitvoeren die nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te halen en verslechtering te voorkomen. De uit te voeren maatregelen worden na het onderzoek op termijn gezet.´(artikel 2 overeenkomst, punt g). Wie betaalt deze maatregelen? Uit welk budget? Wordt er een nulmeting gedaan? En gaat u monitoren of de verslechtering inderdaad wordt voorkomen?
 • Als uit de uitwerking van de opdracht blijkt dat het aanwijzen van foerageergebieden noodzakelijk is, zetten Gedeputeerde Staten van Drenthe zich in deze via een gebiedsproces te realiseren en duurzaam te borgen, zo nodig in besluiten en beleid. In dat geval stellen Gedeputeerde Staten van Drenthe hiervoor voldoende middelen beschikbaar en zorgen voor voldoende communicatie over het proces en inhoud ten behoeve van belanghebbenden. De provincie draagt zorg voor een strakke regie en tijdbewaking van het gebiedsproces. (artikel 2 overeenkomst, punt h). Uit welk budget stelt GS hiervoor middelen ter beschikking? Wat zijn ´voldoende middelen´ in dit verband?
 • ´Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten spreken de intentie uit af te zien van een gerechtelijke procedure tegen toekomstige natuurvergunningen voor de uitbreiding van Kloosterveen binnen het plangebied van de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 voor het onderdeel foerageergebieden. (artikel 3 overeenkomst). Waarom is bovenstaande passage opgenomen in de overeenkomst? Heeft het uitspreken van intentie enige juridische status?
 • Met betrekking tot de stikstofdepositie; Fochteloërveen is reeds zwaar overbelast door stikstof. Wat gaat de provincie doen om deze depositie te verminderen? Wordt de maximumsnelheid op de N373 Norgervaart verlaagt van 80km/uur naar 60 km/uur om de stikstofdepositie op het Fochteloërveen omlaag te brengen? Zo nee, waarom niet?
 • Er bestaan zorgen over de juridische houdbaarheid van de SSRS omdat deze mogelijk in strijd is met de Habitatrichtlijn. Maakt GS zich zorgen om de juridische houdbaarheid? Zo nee, waarom niet?

Thea Potharst, Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer