Inten­sieve pluim­vee­hou­de­rijen in Drenthe en onze volks­ge­zondheid


Indiendatum: 19 jan. 2021

"Vooraanstaande wetenschappers als Marion Koopmans en Ron Fouchier waarschuwen ons al langer dat pandemieën in de nabije toekomst vaker voor zullen komen. Een van de oorzaken daarvoor is de intensieve veehouderij. Bij pluimvee waart met grote regelmaat een vogelgriepvirus rond. Zoals gezien bij nertsenfokkerijen en Covid 19, kunnen de grote aantallen gehouden dieren een virusreservoir vormen. Ook kan intensieve veehouderij mutaties in een virus versnellen. Wetenschappers hebben al aangetoond dat één of twee mutaties van een vogelgriepvirus er voor kunnen zorgen dat er een griepvirus ontstaat dat zich makkelijk verspreidt onder mensen. Dat kan leiden tot een griepepidemie die door de globalisering snel een pandemie kan worden.

In Drenthe gaan we nog steeds door met de intensivering van de pluimveehouderij. Met regelmaat verstrekt de provincie vergunningen voor bedrijfsvergrotingen met meer dieren per bedrijf. Gemiddeld hield een bedrijf in Drenthe in 2000 35.000 kippen, en in 2019 63.000 2 . Er is een trend gaande van steeds minder bedrijven met steeds meer dieren. In Hijken staan bijvoorbeeld sinds enige tijd twee pluimveebedrijven op korte afstand van elkaar met samen 450.000 dieren. In 2020 werden er in totaal ruim 7 miljoen ( 7 214 028) kippen gehouden in Drenthe (in 2010 waren dat er nog 6 miljoen). Deze mega-kippenstallen vormen een risico voor de volksgezondheid. Intensieve pluimveehouderijen zijn niet alleen een vergroot risico voor zoönosen; onderzoek heeft aangetoond dat omwonenden van pluimveehouderijen meer kans hebben op longontsteking.

Naast het gezondheidsrisico voor mensen geldt er door de huidige regelgeving dat zodra op een bedrijf een besmettelijke ziekte wordt geconstateerd, alle dieren op dit bedrijf (en in een bepaalde omtrek van dit bedrijf) ' geruimd' worden, dat wil zeggen: massaal gedood worden. Om het risico op zoönosen en toekomstige pandemieën te verkleinen en de gezondheid van Drentse inwoners te beschermen, zouden we logischerwijs minder dieren moeten houden in Drenthe.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen aan het college:

  • Kunt u aangeven hoeveel pluimveehouderijen de afgelopen jaren zijn gestart, en met hoeveel dieren?
  • Kunt u aangeven hoeveel pluimveehouderijen de afgelopen vijf jaren zijn uitgebreid?
  • Kunt u aangeven of er in Drenthe pluimveebedrijven zijn die het aantal dieren hebben teruggebracht? Zo ja, wat was hiervan de reden?
  • Ben u op de hoogte van de relatie tussen intensieve veehouderij en het risico op zoönosen?
  • Bent u op de hoogte van de relatie tussen zoönosen en pandemieën?
  • Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we het risico op zoönosen zov eel mogelijk moeten verkleinen?
  • Bent u met de Partij voor de Dieren eens dat we in Drenthe gezonder zouden leven zonder intensieve veehouderijen?
  • Wat doet GS om het risico op zoönosen in Drenthe te verkleinen?
  • Bent u van plan uitbreidingen van pluimveehouderijen een halt toe te roepen vanwege de risico's voor de volksgezondheid? Zo nee waarom niet?
  • Houdt u rekening met volksgezondheid van de Drenten als u vergunningen verleend voor het uitbreiden van pluimveebedrijven? Zo nee waarom niet?

Thea Potharst, Partij voor de Dieren"

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer