Partij voor de Dieren en Lijst­Pormes: "Uitspraak van de Raad van State over verlenen natuur­ver­gun­ningen"


Indiendatum: 12 okt. 2023

De fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes hebben op 11 oktober vragen gesteld over de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over verlenen natuurvergunningen van 4 oktober 2023.

"Op 4 oktober 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen uitspraken gedaan over natuurvergunningen die het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft verleend aan veehouderijen in de provincie. Het gaat in zeven van de negen zaken om de verlening van een vergunning voor emissiearme stallen. Hierover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich al uitgesproken in de uitspraak van 7 september 2022. Zij kwam toen tot het oordeel dat bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stallen met het type A1.13 en A1.28 geen gebruik meer mag worden gemaakt van de tot dan toe gebruikte emissiefactoren, omdat onzeker is of de emissiearme melkveestallen in de praktijk doen wat ze beloven. Melkveehouderijen met dit type stal kunnen alleen een natuurvergunning krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt. Naar aanleiding hiervan hebben LijstPormes en Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft het college kennis genomen van de bovengenoemde uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS van 4 oktober 2023? https://www.raadvanstate.nl/ac...
  • In haar eerdere uitspraak van 12 oktober 2022 over het weiden van vee oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak: "Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Als wegstrepen
  • ofwel 'intern salderen' mogelijk is, zijn significante gevolgen van het weiden van koeien voor beschermde natuur uitgesloten. Als dat niet kan worden aangetoond, zal de provincie op basis van een nadere beoordeling de stikstofuitstoot van het beweiden in kaart moeten brengen." Heeft het college 'een nadere beoordeling de stikstofuitstoot van het beweiden´ in kaart gebracht? Zo ja, kunt u het resultaat met ons delen? Zo nee, waarom niet?
  • Heeft deze uitspraak van 4 oktober ook gevolgen voor melkveehouderijen in Drenthe? Zo ja, om hoeveel veehouderijen gaat het dan?
  • Hoeveel natuurvergunningen zijn door de provincie Drenthe afgegeven die volgens de Raad van State mogelijk ten onrechte zijn afgegeven?
  • Is het college voornemens hier onderzoek naar in te stellen? En met welk gevolg?

Namens de fracties van
LijstPormes, Sam Pormes
Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"

Indiendatum: 12 okt. 2023
Antwoorddatum: 7 nov. 2023

Antwoord 1:
Ja, wij hebben kennis genomen van de negen uitspraken over natuurvergunningen die het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft verleend.

Antwoord 2:
Deze uitspraak heeft betrekking op een specifiek project en niet op het beweiden van percelen in zijn algemeenheid. Op het moment dat een initiatiefnemer een aanvraag indient waar beweiden deel van uitmaakt, beoordelen wij die aanvraag in de gedachtegang van de uitspraak van 12 oktober 2022 waar u naar verwijst. Wij hebben alle aanvragers van lopende vergunningaanvragen (waarop nog niet is beslist) waarbij beweiden is aangevraagd van deze uitspraak op de hoogte gebracht. Zij zullen de aanvraag op dit punt aan moeten vullen. Er geldt op basis van deze uitspraak geen opdracht aan ons om beweiden in brede zin te onderzoeken.

Antwoord 3:

Wij hebben u naar aanleiding van eerdere uitspraken van de Raad van State inzake emissiearme stalsystemen reeds geïnformeerd over de gevolgen voor vergunningverlening. Dit hebben wij gedaan in onze brief van 20 december 2022 getiteld “Informerende brief rechterlijke uitspraken in relatie tot vergunningverlening”. De uitspraken van 4 oktober 2023 zijn in lijn met de uitspraken van vorig jaar en geven ons geen nieuwe inzichten. De vergunningverlening voor aanvragen voor emissiearme stalsystemen ligt hierom nog steeds stil. Wij zijn nog steeds in afwachting van de handreiking “passende beoordeling” van het Rijk. De hoeveelheid aanvragen is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de brief van 20 december 2022.

Antwoord 4:

Wij hebben twee natuurvergunningen verleend voor emissiearme stalsystemen waartegen beroep is ingediend bij de rechtbank. Op 6 oktober 2023 is één hiervan vernietigd door de Rechtbank Noord-Nederland. De
andere rechtszaak wacht nog op behandeling. Wij hebben geen overzicht paraat van de hoeveelheid natuurvergunningen die wij in het verleden hebben verleend specifiek voor emissiearme stalsystemen. Voor de aantallen verleende vergunningen verwijzen wij naar onze brief van 11 juli 2023 inzake feitelijkheden over Wnb en stikstof in Drenthe. Deze vergunningen zijn echter onherroepelijk, waardoor daartegen geen bezwaar of
beroep meer kan worden ingediend.

Antwoord 5:

Nee, dat voornemen is er op dit moment niet. Het betreft namelijk onherroepelijke vergunningen. Voor de nog openstaande aanvragen (waar nog op beslist moet worden) is van belang dat vanuit het Rijk onderzoek
wordt gedaan naar emissiearme stalsystemen en wordt een handreiking opgesteld over hoe een vergunning voor een dergelijk systeem aangevraagd kan worden en met welke gegevens dan gerekend moet worden. Wij wachten deze stappen af

Interessant voor jou

Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot vogels bij bessentelers"

Lees verder

Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren: "afschot roeken"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer