Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot werk­zaam­heden in Dwin­gel­derveld


14 juni 2023

Indiendatum: 14 juni 2023

Geachte voorzitter,

Op dit moment vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats in Natura2000 gebied Dwingelderveld, ten noordoosten van Camping De Noordster.

Eind mei 2023 heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen dat was gedaan door de Natuurbeschermingswacht Meppel (onderbouwing hier als bijlage bijgevoegd).

De rechter wees het verzoek af om procedurele redenen.

Daarmee zijn de zorgen over de aantasting van het gebied echter niet verdwenen. De foto´s van de werkzaamheden (zie bijlage) laten weinig aan de verbeelding over; de hele bovenlaag is afgegraven, er liggen bergen zand en er worden greppels en geulen gegraven.

De Partij voor de Dieren heeft over deze kwestie daarom de volgende vragen aan het college.

1. Klopt het dat de werkzaamheden (waarover het bijgevoegde verzoek voorlopige voorziening gaat) plaatsvinden binnen de grenzen van Natura2000 gebied Dwingelderveld?

2. Klopt het dat dit gebied niet behoort tot het geëxclaveerd gebied van Camping De Noordster?

3. Klopt het dat dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied?

4. Komt er in dit gebied beschermd habitattype voor? Zo ja, wat is dat habitattype?

5. a. Is er een Wet Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden?

b. Is er een Wnb vergunning afgegeven voor de werkzaamheden?

c. Zo ja, kunt u ons die toesturen?

d. Zo nee, heeft u acties ondernomen om te gaan handhaven? Graag toelichting.

6. Heeft de provincie onderzocht of er door de werkzaamheden aantasting van de natuurwaarden in het gebied zijn? Graag toelichting.

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Vriendelijke groet, Renate Zuiker

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Statenfractie stelt vragen over voorlichtingsbijeenkomst over de wolf

Vorige week zaterdag organiseerde de provincie een voorlichtingsbijeenkomst voor schapenhouders over de wolven in de bossen v...

Lees verder

Statenlid Zuiker stelt kritische vragen over het Ganzenfoerageergebied in Kloosterveen Assen

Provincie Drenthe en gemeente Assen zijn in 2020 een minnelijk traject gestart met natuurorganisaties over de natuurvergunnin...

Lees verder