Inter­pel­la­tie­debat aange­vraagd door Partij voor de Dieren over standpunt CDA inzake mede­werking aan oplossen van Stik­stof­pro­ble­matiek


14 december 2022

Aanvraag interpellatie-debat

voor PS vergadering van 14 december 2022

Partij voor de Dieren

Aanleiding

Op 3 december publiceerde de Drentse fractievoorzitters van het CDA een statement, getiteld ´CDA fractievoorzitters luiden de noodklok´[1].

In dit statement staan de volgende zinnen:

De Drentse fractievoorzitters dringen er bij de Minister op aan om nog dit jaar zodanige (nood) maatregelen te nemen, opdat onmiddellijke legalisatie van PAS-melders mogelijk wordt en lopende juridische procedures gestaakt kunnen worden.

(...)

Mochten deze maatregelen uitblijven dan zien de fractievoorzitters geen mogelijkheden om constructief met het Rijk samen te werken aan de invulling en realisatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en andere noodzakelijke natuurherstelplannen, die ter uitvoering bij de provincies zijn gelegd.

De Drentse CDA fractievoorzitters leggen hiermee de minister een deadline op om nog dit jaar een oplossing te vinden voor de PAS melders. Als dat uitblijft zullen ze niet constructief met het Rijk samenwerken aan de invulling en realisatie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en ander natuurherstel.

Visie van de fractie

Wij vragen ons af wat dit betekent voor de positie van de CDA gedeputeerde Jumelet die de invulling en realisatie van het NPLG en natuurherstel in zijn portefeuille heeft.

Gezien de deadline, is dit een urgente kwestie en lijkt ons een interpellatiedebat op 14 december 2022 over de mogelijke staatsrechtelijke consequenties gerechtvaardigd.

Vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Geldt de dreiging om ´niet constructief samen te werken met het Rijk’ ook voor de gedeputeerde?
  2. Zo nee, wat gaat de gedeputeerde precies doen als voor het einde van dit jaar de minister geen oplossing (voor onmiddelijke legalisatie) heeft voor de PAS melders?
  3. Zo ja, wat zijn de staatsrechtelijke consequenties van een dergelijke houding van een gedeputeerde?

Vragen aan andere fracties:

  1. Wat vindt uw fractie van het statement van het CDA, met betrekking tot het niet constructief samenwerken als de deadline niet gehaald wordt?


[1] https://www.cda.nl/drenthe/act...

Gerelateerd nieuws

Dit zijn onze leden die meedoen met de verkiezingen voor Provinciale Staten 2023 en de verkiezingen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta

Kandidatenlijst Provinciale Staten: 1. Renate Zuiker 2. Siska Peeks 3. Jur Faber 4. Marika Vrolijk 5. Samantha Boxman 6...

Lees verder

Fijne en diervriendelijke feestdagen

Lees verder