Motie stoppen met nach­te­lijke lichtbak bejaging op de vos in de weide­vogel gebieden


Mede ingediend met de SP Drenthe

27 mei 2020

Motie stoppen met nachtelijke lichtbakbejaging op de vos in de weidevogelgebieden

De Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 27 mei 2020, naar aanleiding van Evaluatie Plan van Aanpak akker- en weidevogels zoals besproken in de commissievergadering Omgevingsbeleid op 6 mei 2020,

Constaterende dat: - de provincie Drenthe in december 2019 een opdracht heeft gegeven voor het ´s nachts doden van vossen met behulp van een lichtbak en geweer in de weidevogelgebieden voor de duur van het nieuwe uitvoeringsplan voor akker- en weidevogels (de zogenaamde lichtbakbejaging); - De Wet Natuurbescherming voorschrijft dat deze opdracht uitsluitend kan worden verleend als er ´​geen andere bevredigende oplossing´ bestaat​ (artikel 3.8)​; - er wel andere bevredigende oplossingen bestaan, ​zoals het afrasteren van de nesten en biotoopverbetering; - lichtbakbejaging dus volgens de Wet Natuurbescherming niet tegelijk kan worden uitgevoerd met de andere maatregelen.

Overwegende dat: - de vos overdag mag worden bejaagd; - nergens uit de evaluatie blijkt dat het zin heeft om ´s nachts te jagen op de vos met behulp van kunstlicht en geweren (lichtbakbejaging); - lichtbakbejaging grote verstoring van de natuur tot gevolg heeft, door gebruik van fel licht en auto´s in de nacht middenin de natuur; - lichtbakbejaging gevaar oplevert voor de mens (dodelijk slachtoffer in Drenthe in 2012).

Roepen het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe op: - te stoppen met het ´s nachts doden van vossen met behulp van een lichtbak en geweer in de weidevogelgebieden (lichtbakbejaging) in het kader van de weidevogelbescherming.

En gaan over tot de orde van de dag.

Thea Potharst, Partij voor de Dieren Drenthe

Greetje Dikkers, SP Drenthe


Status

Verworpen

Voor

SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie schadeprotocol mijnbouwschade

Lees verder

Motie Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer