Motie Brede welvaart en duurzame ontwik­ke­lings­doelen als koers bij maat­re­gelen econo­misch herstel


Aange­nomen

1 juli 2020

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op l juli 2020

Constaterende dat:

in de Voorjaarsnota het omgaan met de coronacrisis, stikstofproblematiek en klimaatdoelstellingen als belangrijke uitdagingen voor de komende jaren worden benoemd; steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen expliciet werken aan het behalen van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) opgesteld door de Verenigde Naties; de 17 SDG's steeds vaker als instrument wordt gebruikt om integraal te werken of om beleidscoherentie te toetsen;

Overwegende dat:

het bedrijfsleven een belangrijke rol kan hebben in de verduurzaming van de samenleving; o het hebben van een toekomstbestendige koers bij steun aan organisaties positief bijdraagt aan een duurzame omschakeling naar een toekomstbestendige samenleving; o de SDG's in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld en door de VNG, IPO en Unie van Waterschappen mede zíjn onderschreven; o de 17 SDG's juist nu gebruikt moeten worden als kompas voor herstel;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op economisch herstel tijdens als na de corona-crisis deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis';

En gaan over tot de orde van de dag

lngediend door de fracties van:

GroenLinks - Mw. E. Slagt-Tichelman

Partij voor de Dieren - mevrouw T. Potharst

PvdA-de heer H. Loof

Christen Unie - mevrouw B. van den Berg-Slagter

D66 - Mevrouw A.M. Kleine Deters

CDA-de heer B. van Dekken

SP- Mevrouw G.J. Dikkers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie stoppen met nachtelijke lichtbak bejaging op de vos in de weidevogel gebieden

Lees verder

Motie Biologische landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer