Motie Biolo­gische landbouw


1 juli 2020

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020;

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

- volgens de Europese GreenDeal moet in 2030 op minimaal 25 procent van het Europese landbouwareaal biologisch geboerd worden; - in Nederland is dat areaal volgens Eurostat 3,2 procent in 2018 (zie bijlage);

Zijn van mening dat:

-wij de Drentse boeren moeten ondersteunen die willen omschakelen naar biologische landbouw; -de Staten inzicht moeten krijgen in welke subsidie- of andere regelingen er zijn (EU, NL, Dr) voor de omschakeling naar biologische landbouw; -de Staten inzicht moeten krijgen in welke knelpunten onze boeren, ondanks deze regelingen, ervaren;

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

-een inventarisatie van alle regelingen en knelpunten naar de Staten te sturen; -te komen met een actieplan Biologische landbouw en deze voor de voorjaarsnota 2021 ter goedkeuring voor te leggen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP en PvdD,

Greetje Dikkers en Thea Potharst


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Brede welvaart en duurzame ontwikkelingsdoelen als koers bij maatregelen economisch herstel

Lees verder

Motie Structurele verbetering financiƫle positie gemeenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer