Motie scha­de­pro­tocol mijn­bouw­schade


5 februari 2020

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 5 februari 2020,

Kennisgenomen hebbend van de brief van de minister van EZK d.d. 20 december 2019 met betrekking tot een schadeprotocol voor kleine gasvelden;

Constaterende dat

  • Het college van Gedeputeerde Staten bij de minister van EZ meerdere malen heeft aangedrongen op een onafhankelijke schaderegeling met betrekking tot aardgaswinning voor die situaties die niet onder het protocol van Groningen vallen;
  • Met het voorgestelde protocol wordt voorzien in een onafhankelijke instantie voor schademelding en afhandeling van mijnbouwschade veroorzaakt door gaswinning in kleine velden;
  • In het protocol niet het advies van de TCBB is overgenomen die een vorm van bewijsvermoeden ook voor mijnbouwschade bij kleine velden had voorgesteld;
  • De mijnbouwbedrijven veel invloed hebben en houden op het protocol zelf;
  • De mijnbouwbedrijven bij de schadeafhandeling de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen, en daarmee ook invloed hebben op de afhandeling;

Overwegende dat

  • De afhankelijkheid van exploitanten en de voorgestelde procedure niet bevorderlijk zijn voor het versterken van vertrouwen van inwoners dat in geval van schade snel en ruimhartig afhandeling van die schade plaatsvindt
  • Het niet overnemen van het advies van de TCBB over het bewijsvermoeden het verschil in schadeafhandeling landelijk onnodig vergroot;

Spreekt uit

Teleurgesteld te zijn over het resultaat zoals dat nu door de minister van EZK aan de Tweede Kamer is gezonden.

En verzoekt het college

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s),

Mw. B. van den Berg-Slagter,

ChristenUnie

Dhr. B. Van Dekken,

CDA

Mw. A.M. Kleine Deters

D66

Dhr. A. Schoenmaker

Sterk Lokaal

Mw. E. Slagt

GroenLinks

Mw. T. Potharst

Partij voor de Dieren

Dhr. N. Uppelschoten

PVV

Dhr. R. Bosch

PvdA

Mw. G. Dikkers

SP

Dhr. F. Duut

Op Drenthe

Achtergrondinformatie bij de motie:


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, PvdD, FvD, CU, OPD, CDA, PVV, GL, PVDA, SP, VVD

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer