Motie oxide­rende gronden


11 november 2020

Motie oxiderende gronden


De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter
behandeling van agendapunt Algemene Beschouwingen,

Constaterende dat:
- de provincie Drenthe in de begroting of in het investeringsprogramma geen plannen
heeft voor het terugdringen van oxiderende en verdrogende (veen)gronden;
- Drenthe weliswaar weinig veenweidegebieden heeft, maar wel
(verdrogende/oxiderende) gronden en moerige gronden;
- door oxidatie van veen uit deze gronden veel CO2 kan vrijkomen en bodemdaling kan
optreden.

Overwegende dat:
- op 9 oktober 2019 in de Statenvergadering is afgesproken dat het klimaatakkoord
regionaal zal worden uitgewerkt in de RES, regionale mobiliteitsprogramma´s en
veenweideprogramma´s;
- de Gedeputeerde Staten in het kader van het klimaatakkoord hebben toegezegd dat de
Provincie Drenthe gaat aanhaken bij de plannen van het Rijk op dit onderwerp.

Vraagt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe:
- om de Provinciale Staten vóór het einde van 2020 op de hoogte te stellen van de
plannen die het afgelopen jaar gemaakt zijn om oxiderende en dalende gronden tegen
te gaan.

Partij voor de Dieren Drenthe,
Thea Potharst


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Herziening Flora en Faunabeleidsplan

Lees verder

Motie Jongerenadviesraad Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer