Motie Jonge­ren­ad­viesraad Drenthe


Mede ingediend

11 november 2020

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 11 november 2020

kennis genomen hebbende van de Begroting 2021, Statenstuk 2020-961

constateren dat er een groep enthousiaste jongeren is die zich wil inzetten voor de provinciale politiek door een ‘Jongerenadviesraad Drenthe’ te vormen;

constateren dat zij gevraagd en ongevraagd advies willen geven over provinciale beleidsthema’s die

jongeren raken, andere jongeren willen enthousiasmeren over politiek, en willen samenwerken met andere organisaties voor verschillende projecten;

overwegen dat in onze ‘Visie op de rol van het Drents parlement in de veranderende

samenleving’ (Statenstuk 2018-859) wordt voorgesteld om de mogelijkheden van een ‘Drents

jongerenparlement’ verder te verkennen;

overwegen dat de werkgroep ‘veranderende samenleving’ van het Drents parlement in haar

jongerenprogramma het (verder onderzoeken tot het) opzetten van een jongerenraad heeft vastgesteld;

spreken uit het jongereninitiatief om te komen tot een ‘Jongerenadviesraad Drenthe’ te ondersteunen;

verzoeken het college en de werkgroep om met het jongereninitiatief verdere afspraken te maken en te komen tot goede spelregels om hun invloed op het provinciale beleid te waarborgen, en provinciale staten over de voortgang te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

R.R. Pruisscher, ChristenUnie

A.M. Kleine Deters, D66

T. Potharst, Partij voor de Dieren

F. Zwaan–Albert, VVD

J. Roggen, PvdA

R.W. Camies, Forum voor Democratie

C. Mentink–Broekhuis, CDA

H.R. Nijmeijer, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, FvD, CU, SL, CDA, PVV, PVDA, GL, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie oxiderende gronden

Lees verder

Motie intrekken opdracht handhaving nulstand - edelherten en damherten in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer