Motie Herziening Flora en Fauna­be­leidsplan


11 november 2020

Motie Herziening Flora en Faunabeleidsplan

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter

behandeling van agendapunt Algemene Beschouwingen,

Contstaterende dat:

- het huidige Flora en Faunabeleidsplan dateert uit 2014;

- in 2017 de wet Natuurbescherming in werking is getreden;

- de Drentse fauna verandert, te denken aan onder meer de komst van de wolf, het verdwijnen van de akker- en weidevogels, het verdwijnen van insecten, de bedreigde stand van konijnen, hazen en wilde eend;

- de Drentse flora verandert (onder meer door een overschot aan stikstof).

  Overwegende dat:

  - de urgentie om goed voor onze leefomgeving te zorgen snel toeneemt, in het licht van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en de huidige pandemie.

  Vraagt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  - om het oude Flora en Faunabeleidsplan breed te evalueren en in 2021 aan PS een nieuw Flora- en Faunabeleidsplan voor de komende jaren voor te leggen.

  Partij voor de Dieren Drenthe,

  Thea Potharst


  Status

  Verworpen

  Voor

  D66, SP, PvdD

  Tegen

  GL, FvD, CU, SL, CDA, PVV, PVDA, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Agenda voor Groen Herstel

  Lees verder

  Motie oxiderende gronden

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer