Motie onderzoek naar cumu­la­tieve effecten van bestrij­dings­mid­delen


Motie vreemd aan de orde van de dag

7 juli 2021

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juli 2021,

Constaterende dat:

• Sommige inwoners en natuurorganisaties zich zorgen maken over de mogelijke cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen op mens, dier en milieu

• op 29 juni 2020 de Gezondheidsraad de conclusie gerechtvaardigd vindt dat bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals de ziekte van Parkinson, ontwikkelingsproblemen en verstoringen in de hormoonhuishouding.

• per bestrijdingsmiddel wordt de kritische grens niet overschreden.

Overwegende dat:

• het nog niet duidelijk is of er risico is voor de Nederlandse, waaronder de Drentse bevolking, landbouw en natuur. En zo ja, hoe groot dat risico dan precies is.

• het niet bekend is wat de “stapeling” van verschillende stoffen mogelijk teweegbrengt.

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten op;

• Om, zowel bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de urgentie van onderzoek naar de cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen aan te geven en te bepleiten deze problematiek hoog op de agenda te plaatsten.

En gaan over tot de orde van de dag.

GroenLinks Elke Slagt-Tichelman

PvdA Rudolf Bosch

D66 Anry Kleine Deters

PvdD Renate Zuiker

JA21 Rob Camies

SP Greetje Dikkers

Toelichting: In deze motie zijn bestrijdingsmiddelen breed gedefinieerd als gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse landbouw, gewasbeschermingsmiddelen op geïmporteerde groente en fruit, diergeneesmiddelen en anti-insecticiden bij thuisgebruik.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Eitwittransitie

Lees verder

Motie Plantaardige revolutie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer