Motie Klimaat­pa­ra­graaf


Mede indieners: SP, D66, GL

2 oktober 2020

Motie Klimaatparagraaf

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter behandeling van

agendapunt G6: Draagvlak en participatie in de energietransitie,

Constaterende dat:

  • er een uitzonderlijk grote inspanning zal moeten worden geleverd om de in gang gezette klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan te beperken;
  • 195 landen hiertoe in december 2015 een akkoord hebben gesloten dat zich richt op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius;

Overwegende dat:

  • iedere overheid datgene dient te doen wat binnen haar invloedssfeer ligt om bij te dragen aan het realiseren van bovengenoemde doelstelling;
  • er naast het energiegebruik vele andere factoren en beleidsterreinen zijn die een grote invloed hebben op klimaatverandering (zoals mobiliteit, landgebruik, voedselproductie);
  • de aanpak van de klimaatverandering dus niet slechts op het terrein van het energiebeleid dient te worden vormgegeven;
  • het toevoegen van een klimaatparagraaf Provinciale Staten inzicht kan geven in de impact van beleidsvoorstellen op de klimaatproblematiek en in de mogelijkheden om negatieve invloeden te beperken en positieve invloeden te maximaliseren;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor een uitvoerbare en effectieve uitwerking van een klimaatparagraaf;
  • na één jaar met Provinciale Staten te evalueren of de klimaatparagraaf in de vigerende vorm bijdraagt aan de gewenste doelstelling (te weten meer inzicht in de impact van het voorstel op de klimaatproblematiek en bijsturingsmogelijkheden) en uitvoerbaar en effectief is.

En gaan over tot de orde van de dag.

Thea Potharst, Partij voor de Dieren

Greetje Dikkers, SP

Anry Kleine Deters, D66

Henk Nijmeijer, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit

Lees verder

Motie Agenda voor Groen Herstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer