Motie maat­re­gelen voor het verbe­teren van de biodi­ver­siteit


1 juli 2020

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 1 juli 2020;

Overwegende dat

- het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en goed werkende ecosystemen, van levensbelang is voor de mens, de planeet en de economie; - het risico op ziekte uitbraken, inclusief pandemieën, toeneemt met de vernietiging van de natuur en het verlies van biodiversiteit; - klimaatverandering het verlies van biodiversiteit versnelt en het verlies van biodiversiteit versnelt de klimaatverandering;

Voor meer info zie link onderaan Wercld Gezondheidsorganisatie

Spreken uit dat:

- verbetering van de biodiversiteit een opdracht is die breed opgepakt moet worden en zich niet beperkt tot de AgroAgenda. - de Staten inzicht willen in zoveel mogelijk maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit in onze steden en ons platteland; - er op korte termijn een actieprogramma moet komen met concrete maatregelen.

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten om

- zoveel mogelijk maatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit, op een rij te zetten en naar de Staten te sturen; - in dit overzicht aan te geven of die maatregelen ook een positief effect hebben op droogte, hitte, gezonde bodem, luchtvervuiling, leefbaarheid, werkgelegenheid en enig ander win-win effect*; - een actieprogramma 'verbetering biodiversiteit' op te stellen en voor te leggen aan de Staten;

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van de SP

Greetje Dikkers

Wereld gezondheidsorgan isatie https://wwrry.who.int/news-roo...

*Bijvoorbeeld: Het fermenteren van organisch materiaal (bokashi) is een mooi voorbeeld van een win-win maatregel. De biodiversiteit van de bodem wordt verbeterd, minder Co2-uitsoot, de bodem houdt het water beter vast, minder kunstmest gebruik.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Structurele verbetering financiële positie gemeenten

Lees verder

Motie Klimaatparagraaf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer