Motie Biodi­ver­si­teits­mo­nitor en Ener­gie­be­spa­rings­mo­nitor


Algemene Beschou­wingen Provin­ciale Staten 13 november

13 november 2019


Provinciale staten van Drenthe in vergadering bijeen op 13 november 2019, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2020,

constaterende dat:

• er in de diverse beleidsstukken duurzaamheidsresultaten verwacht worden waaraan termijnen gesteld worden;

• om te kunnen komen tot een beoordeling van deze resultaten nog geen monitoren ontwikkeld zijn;

• het meten van de effectiviteit van het beleid essentieel onderdeel is voor een gedegen begrotingscyslus;

• er in het programma Natuurinclusieve Landbouw een nulmeting Biodiversiteit wordt aangekondigd;

van mening dat:

• de huidige begrotingscyslus kan worden aangevuld met het rapporteren over de voornemens en resultaten op het gebied van biodiversiteit en energiebesparing;

• het instellen van monitoren op deze terreinen kan leiden tot een groter besef van de ecologische effecten op deze terreinen;

verzoeken het college van GS:

• om de instrumenten: Biodiversiteitsmonitor Drenthe en Energiebesparingsmonitor Drenthe te ontwikkelen en te realiseren;

• de resultaten van deze monitoren in alle nota’s van de begrotingscyclus van de provincie Drenthe te publiceren bijvoorbeeld in een hoofdstuk over de ecologische effecten van het voorgenomen en gerealiseerde beleid, ingaande bij de begroting 2021,

en gaan over tot de orde van de dag.

Thea Potharst

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van treurnis over handelen gedeputeerden Jumelet en Kuipers

Lees verder

Motie Schone boeketten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer