Onzorg­vuldige procedure inspraak Nota Reik­wijdte en Detail­niveau N34


mogelijke verbreding N34 Emmen - Groningen

21 oktober 2020

Nota Reikwijdte en Detailniveau N34 21 okt 2020

Voorzitter,

De Nota Reikwijdte en Detailniveau N34, kortweg NRD N34 ligt voor. Mijn bijdrage zou gaan over het belang van veilig verkeer voor mens en dier en over de waarden stilte, natuur en aardkundige monumenten. Maar de Partij voor de Dieren gaat beginnen met de procedure die is gevolgd door dit college en ons grote ongenoegen uitspreken over de zorgvuldigheid ervan.

Wat is er aan de hand?

Zoals gebruikelijk bij procedures, en tot voor kort ook in deze provincie: de indiener van een zienswijze krijgt een reactie op zijn zienswijze en informatie over de verdere procedure. De Staten worden daarna geïnformeerd over de zienswijzen en een voorgenomen reactie van GS en de Staten kunnen de indieners nader horen tijdens een commissievergadering of andere bijeenkomst.

Maar in dit geval heeft geen van de indieners bericht gekregen op hun zienswijze, noch over behandeling ervan in deze commissie! Heeft dit college dan niets geleerd van de windmolenprocedure?

Voorzitter, deze werkwijze heeft ertoe geleid dat GEEN van de burgers hier vandaag had komen inspreken, als wij als fractie va de Partij voor de Dieren geen contact met hen hadden gelegd. Dit is wat ons betreft onacceptabel. De Partij voor de Dieren roept daarom ALLE indieners van een zienswijze alsnog op om bij de Staten in te spreken. En dat de behandeling van de NRD N34 wordt uitgesteld tot na deze inspraakronde.

Over de inhoud dan nog kort. Het conceptplan NRD N34 dat in 2018 werd gelanceerd, had 3 doelen: verbetering verkeersveiligheid, snellere doorstroming en stimuleren van de lokale economie. In dit plan NRD N34 komen alleen doorstroming en veiligheid aan bod. Vraag is dan: is er misschien een negatief effect op de lokale economie als iedereen 100 km gaat rijden over de N34?

Overigens is verbetering van verkeersveiligheid en doorstroming volgens onze fractie helemaal niet aan orde. Want er zijn relatief weinig verkeersslachtoffers en geen files meer (als die er al ooit waren). En de oorzaak van de ongevallen op de N34 zijn voor 90 % toe te schrijven aan menselijk falen. Een fysieke afscheiding van de rijweg is dan veel veiliger dan verdubbeling. En door de nieuwe op- en afritten is de verkeersveiligheid toch ook al toegenomen? Wat is dan de nut en noodzaak van dit prestige object? Daar waar asfalt ligt, is geen plek voor natuur!

Tot slot twee belangrijke aspecten die ten onrechte niet worden meegewogen in de NRD N34. De toename van de stikstofdepositie en de verbetering van de N381. 80 kilometer rijden waar nu 90 gehaald wordt, wordt niet onderzocht. Terwijl 100 km significant meer stikstof levert aan de Natura 2000 gebieden dan 80. Waar blijft deze afweging? Dan was er echt sprake van een win-win situatie.

Het effect van de verbetering van de N381 in Friesland op Drenthe wordt ook niet meegewogen. Dit terwijl het verkeer hierdoor een prachtige route heeft om gemakkelijk van en naar Emmen en de A37 te reizen. Waarom wordt er toch gekozen voor aanpassing van de N34 waardoor natuurgebieden, inwoners en een Unesco Geopark benadeeld worden?

Voorzitter, de NRD N34 is wat ons betreft onvolledig, schadelijk voor mens, natuur en leefomgeving én er is een onzorgvuldig proces doorlopen.

Wat de Partij voor de Dieren betreft wordt er een nieuwe afweging gemaakt voor de N34 die niet is gebaseerd op prestige maar op feiten.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Concept RES-regio Drenthe

Lees verder

Zoutwinning nedmag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer