NRK Rapport Zoektocht naar duur­zaamheid in het land­bouw­beleid


Inclusief amen­de­menten

7 oktober 2020

Voorzitter,

Van 2012 tot 2018 is er ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd in de duurzame landbouw in Drenthe. Uit het voorliggende rapport van de Noordelijke Rekenkamer blijkt dat we niet precies weten hoe en óf dat de duurzaamheid ten goede is gekomen.

Daarom waren de meeste statenfracties, net als wij, tijdens de commissievergadering terecht kritisch op het gevoerde beleid ten aanzien van duurzaamheid in de landbouw.

Het college wil echter niet alle aanbevelingen van de NRK overnemen. Want, zegt GS, we doen het nu in Drenthe juist heel goed: kijk maar naar de Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij. Als we het college mogen geloven, dan is dit programma een schoolvoorbeeld van doelmatigheid en doeltreffendheid. Zelfs in Den Haag zijn ze onder indruk van de Drentse aanpak.

De Partij voor de Dieren wil daarom graag meer weten over de resultaten van dit programma. Wij dienen vandaag een amendement in waarbij we het college vragen de resultaten met PS te delen.

Concreet vragen we in ons amendement om het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende zin:

Gedeputeerde Staten sturen in het eerste kwartaal van 2021 de Provinciale Staten een verantwoording van het al dan niet behalen van de de doelen zoals geformuleerd in het Ontwikkelprogramma Melkveehouderij en Natuur.

Graag een reactie van GS en de andere fracties op dit amendement.

Voorzitter, in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur zijn drie concrete doelen geformuleerd:

1. In 2020 presteren alle Drentse melkveehouderijbedrijven v.w.b. fosfaat-, stikstofoverschot en ammoniakemissie per hectare per jaar op het niveau van de 25% beste bedrijven uit 2013

2. In 2020 is de organische stofbalans van grondgebonden melkveehouderijen op bedrijfsniveau positief

3. In 2020 bedraagt de minimale weidegang 120 dagen per jaar en 6 uur per dag en is minimaal gelijk aan het percentage weidegang in 2012

Een logische vervolgstap is volgens ons, zeker gezien de aanbevelingen van de NRK, is dat Gedeputeerde Staten in het eerste ​halfjaar​ van 2021 de Provinciale Staten een tussenrapportage sturen met betrekking tot ​het al dan niet behalen van de de doelen zoals geformuleerd in het Ontwikkelprogramma Melkveehouderij en Natuur Vraag aan GS: Kan dit worden aangevuld?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vroeg vorige keer waarom we ervoor hebben gekozen, om ons juist de melkveehouderij in Drenthe te verduurzamen. Het antwoord van GS was dat daar de meeste duurzaamheidswinst te behalen valt. Op dat punt zijn we het met GS eens: de veehouderij is inderdaad de grootste bijdrager aan de uitstoot van broeikasgassen en andere milieubelasting in de landbouw. Het is daarom erg moeilijk te begrijpen dat de olifant in de kamer, de inkrimping van de veestapel, nog steeds niet door GS overwogen wordt. En dan heb ik het niet alleen over koeien maar ook over varkens, kippen en geiten. Zolang de intensieve landbouw in Drenthe nog kan groeien, zijn de duurzaamheidspogingen van de provincie slechts een doekje voor het bloeden.

Het beleid voor de duurzame landbouw in Drenthe was en is nog steeds onvoldoende. Echte duurzaamheid komt pas als we echte keuzes durven maken. De keuze voor meer plantaardige mensenvoeding, meer biologische teelten en minder waterafhankelijke teelten zoals siergewassen. Met die keuzes is er in de landbouw sprake van minder broeikasgassen, minder stikstof, minder ammoniak, minder fijnstof en minder landbouwgif.

Een stap in die goede richting is het verbinden van duurzaamheidsdoelen aan de voorwaarden voor pachtgronden. Hiervoor heeft de Partij voor de Dieren een tweede amendement opgesteld. Daarin stellen wij voor om het ontwerpbesluit aan te vullen met de volgende zin:

Gedeputeerde Staten gaan onderzoeken of zij door middel van de voorwaarden voor het pachten van provinciale landbouwgronden meer duurzaamheidsdoelen in de landbouw in Drenthe kunnen bereiken en leggen de uitkomsten van dit onderzoek voor aan Provinciale Staten.´

De pachtgronden zijn namelijk een instrument dat GS onvoldoende benut voor de verduurzaming van de landbouw in Drenthe. Het is geen landelijke regel, dus niets staat het college in de weg om hier serieus werk van te gaan maken. Ook hierop graag uw reactie.

Interessant voor jou

Cultuurnota

Lees verder

Onderzoek Lex Nova Draagvlak en participatie in de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer