Noor­de­lijke Reken­kamer rapport 'Zoektocht naar duur­zaamheid in land­bouw­beleid'


bijdrage van Thea Potharst

16 september 2020

Voorzitter,

Voor ons ligt wederom een rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Dit keer een analyse en evaluatie van het beleid dat de provincie heeft gevoerd ten aanzien van het verduurzamen van de landbouw in Drenthe. En weer blijkt dat de provincie geen heldere, meetbare doelen heeft gesteld waarmee achteraf kan worden vastgesteld of het gekozen beleid ook effect heeft gehad op de milieudoelstellingen in Drenthe.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de slagvaardigheid van dit bestuur. Er is sprake van een biodiversiteitscrisis, en een klimaatcrisis die zich o.a. uit in droogte en meer stortbuien. OOK in DRENTHE!

Voorzitter, Het college zegt meer balans te willen tussen landbouw en natuur. Hoe kan dit worden bereikt zonder concrete doelstellingen, monitoring en resultaatverantwoording? Kunnen we op basis van dit NRK rapport concluderen dat het provinciale beleid juist heeft bijgedragen om de duurzaamheidsdoelen niet te halen? Er is door dit college geen boost gegeven aan de plantaardige biologische landbouw (die ecologisch gezien veel duurzamer is) maar er is gekozen voor de melkveehouderij. Is dan niet bekend bij dit college dat het houden van met name koeien leidt tot uitstoot van het sterke broeikasgas methaan, CO2 en stikstof, wat leidt tot opwarming van de aarde, verzuring en verdichting van de bodem, en monoculturen en import van veevoer in bevordert waardoor de biodiversiteit juist geschaad wordt? Hoe is het mogelijk dat dit college alleen naar de melkveehouderij heeft gekeken om te verduurzamen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat veel boeren in Drenthe zich in de kou gezet voelen door dit provinciale bestuur. Er wordt voor het totaal van de landbouw geen duidelijke visie gegeven waar het naar toe moet, noch dat er duidelijke kaders en/of spelregels zijn waar op bijgestuurd wordt. De Partij voor de Dieren nam tussen 2012 en 2018 nog geen deel aan de Provinciale Staten, maar nu wij wel in de Staten zitten zullen wij dit college voortdurend aansporen om te gaan voor ecologische, houdbare landbouw. Met een breed spectrum, duidelijke kaders en randvoorwaarden en een eerlijk speelveld. Waarbij expliciet wordt gemaakt wat de effecten zijn op lucht, water, bodem en biodiversiteit. Graag een reactie van de gedeputeerde wat we wanneer kunnen verwachten en vooral wat ze nu anders gaat doen. Want als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.

We zijn heel erg benieuwd naar wat dit college gaat veranderen en we zouden graag zien dat er doorlopend onderzoek wordt gedaan naar de uitwerking van het huidige beleid op de verduurzaming van de landbouw. Hopelijk kan de Noordelijke Rekenkamer daar weer tijd en energie aan besteden.

Interessant voor jou

Economisch Koers Drenthe

Lees verder

Faunabeleid Provincie Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer