Mening van de Partij voor de Dieren m.b.t. de vermin­dering van Stikstof


door Thea Potharst

6 mei 2020

De vermindering van de uitstoot van stikstof door de landbouw is ook tijdens de Corona crisis ( ook vlgs minister Schouten ) nodig. Door teveel stikstof vermest en verzuurt de natuur waardoor planten uitsterven en waardoor ook dieren onvoldoende voedingsstoffen kunnen vinden.

De natuur in Nederland staat zodanig onder druk dat er nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over is. Dat is veel lager dan in Europa (40%) of de wereld (70%). Ook staat meer dan een derde van de soorten in Nederland op de Rode Lijst, wat betekent dat ze met uitsterven bedreigd worden. Te veel stikstof is niet alleen slecht voor de natuur. Door het verdwijnen van soorten komt ook onze voedselproductie in gevaar. Insecten zoals bijen en vlinders zijn hard nodig voor de bestuiving van landbouwgewassen. Bovendien zorgen ammoniak en stikstofoxiden voor luchtvervuiling en wordt onze gezondheid aangetast. Er is al een onderzoek gestart naar de invloed van veehouderijen (met hoge stikstof en fijnstof uitstoot) en het voorkomen van een hoger mortaliteit door Corona. Wat ons betreft geeft nog meer urgentie om krachtig aan de slag te gaan om de stikstof uitstoot in Drenthe te beperken.

Onze korte reactie op de voorstellen van de minister en van dit college.

Extern salderen en verleasen

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de juridische houdbaarheid van de voorgestelde plannen voor extern salderen en verleasen. Als we een nieuwe PAS-constructie creëren, hebben we over een aantal jaren weer dezelfde problematiek.

Het is ons een raadsel waarom veehouders mogen handelen met de stikstofruimte die zij om niet van de provincie hebben gekregen. Waarom wordt hier een verdienmodel aan gehangen?

Als een veehouder stopt, kan de stikstofruimte vrijkomen en het kan dan aan de provincie zijn, wat er met die stikstofruimte gebeurt. Die stikstofruimte is van ons allemaal en de overheid zou die moeten beheren.

Het debacle van de aankoop van het boerenbedrijf is wat ons betreft een voorbeeld van hoe het niet moet maar hoe het wel kan gaan worden. Vraag aan de gedeputeerde: welke instrumenten krijgt de provincie om ongebreidelde uitverkoop tegen te kunnen gaan en alle boeren en bedrijven fair te behandelen?

SSRS en het mest probleem

Nu de PAS is afgeschaft komt er een stikstofregistratiesysteem die over actuele, gedetailleerde informatie kunnen beschikken. Deze is met name bedoeld om het zogenaamde ‘ mestprobleem’ op te lossen. En over de methodes beweiden en bemesten en verdunnen van mest wordt door de minister gesproken. Geen woord over de oorzaak van het mestprobleem. De Partij voor de Dieren is voor vergaande reductie van het aantal gehouden dieren, en tegen een centraal ingezamelde mestverwerking. Dan pas kun je toewerken naar kringlooplandbouw.

De minister kiest voor lapmiddelen om het mestprobleem op te lossen. Zonder vergunningplicht voor beweiden en bemesten en met het kiezen van een oplossing in het verdunnen van de mest wordt het toezicht en de handhaving flinterdun. Want wie gaat het verdunnen van de mest controleren? Valt hier wel op toe te zien, wie gaat dat doen? En handhaven? Door de provincie? Graag een reactie van de gedeputeerde.

En nog een vraag over het stikstofregistratiesysteem: Kan GS garanderen dat de stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem alleen wordt gebruikt voor mobiliteit en wonen en niet voor het uitbreiden van de veestapel in Drenthe?

Natuur en herstelmaatregelen

De natuurgebieden zullen opnieuw worden bezien op de te behalen depositiewaarden. Betekent dit dat de provincie ervoor kiest om minder natuur te gaan beschermen? Graag een reactie van de gedeputeerde. Nog minder natuur betekent dat er “meer ruimte” komt, zo kunnen we lezen. Maar ruimte voor wat? In ieder geval niet meer ruimte voor de planten en dieren die in deze natuur leven, en waarvoor wij als PS de uitdrukkelijke taak gekregen hebben om die te beschermen.

De voorgestelde maatregelen voorzien niet in een systeemwijziging, er wordt alleen maar geschaafd en gekneed. Een beetje natuurherstel hier, een beetje innovatie daar. Dit kost heel veel geld, vooral aan oneigenlijke taken van de overheid. De provincie heeft een wettelijke taak mbt natuur en het is goed dat hier nu meer geld voor beschikbaar kot. Maar om in dezelfde mate het agrarische bedrijfsleven te sponsoren, dat gaat ons veel te ver.

Voorzitter wij pleiten ervoor om veel minder dieren te houden, minder kalfjes importeren en ons in Drenthe met de mest laten zitten. Minder dieren houden betekent geen dure vloerinnovaties nodig (die ook nog explosiegevaarlijk zijn) en geen aparte voersporen. Wij pleiten voor meer plantaardig voedsel voor de mens en de koe in de wei met kruidenrijk gras. Dat is ook goed voor de biodiversiteit.

De luchtvaart én de landbouw in Drenthe moeten op de schop. De luchtvaart stoot door de coronacrisis inderdaad minder stikstof uit, maar dat neemt niet weg dat de landbouw nog altijd de grootste stikstofuitstoter van het land is. Nadat ook het Mesdagfonds tot inkeer is gekomen is iedereen in Nederland het daar wel over eens. In ‘normale omstandigheden” draagt de landbouw 41% bij aan de stikstofdepositie. Zonder luchtverkeer is dit percentage hoger en het totale stikstofprobleem is niet opgelost, zeker niet als we “back to business as usual” gaan.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bestrijding Eikenprocessierups

Lees verder

Rondvraag over de bestrijding van de eikenprocessierups in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer