Jaar­stukken Regionale Omge­vings­dienst


Algemene Commis­sie­ver­ga­dering 15 mei 2019

15 mei 2019

De Partij voor de Dieren heeft met belangstelling de jaarstukken van de RUD gelezen en de informatiesessie over de verbonden partijen bijgewoond in het kader van het inwerkprogramma nieuwe statenleden. De jaarstukken van de RUD wekken bij de Partij voor de Dieren een beeld op dat de taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zo goedkoop mogelijk moeten. Wij zouden gezien de taakstelling van de RUD willen pleiten voor meer geld naar RUD om te kunnen besteden aan de primaire taken. De mensen in het "veld" zullen het moeten doen. We vragen om mee te nemen in de zienswijze vanuit PS dat er voldoende geld moet zijn om de primaire taken uit te voeren.

In de beantwoording op onze technische vragen bij de jaarstukken wordt aangegeven dat de provinciale taken van de RUD gerealiseerd worden. Dit terwijl de totale prestaties achterblijven en het een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de RUD om op alle aspecten te sturen. Kan de Gedeputeerde uitleggen in hoeverre hij het als een probleem ervaart als de RUD de provinciale taken wel uitgevoerd worden terwijl andere taken achterblijven? En is hij bereid om de provinciale bijdrage te verhogen zodat de primaire taken van de RUD allemaal kunnen worden uitgevoerd?

Het weerstandvermogen wordt door zogenoemde "ontwikkelprogramma" dusdanig verlaagd dat vermoed wordt dat er een nadere bijdrage gevraagd gaat worden. Er wordt gesteld dat op voorhand is meegeven aan het DB van de RUD dat er geen hogere bijdrage van de deelnemers kan worden gevraagd. De Partij voor de Dieren is van mening dat er na een moeizame periode een stijgende lijn zit in de RUD en er kan worden toegekomen aan een onafhankelijker opereren van de uitvoeringsdienst. Dat zou het milieu ten geode kunnen komen! Daarom zou het niet goed zijn om het jaar te starten met een weerstandvermogen welke niet toereikend is. Is de gedeputeerde van mening dat de RUD op basis van deze begroting haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk kan doen?

De indruk wordt gewekt dat er nog veel organisatorische problemen zijn, te zien aan de hoge verlofstuwmeren, zeer hoog ziekteverzuim en hoge externe inhuur ( als dit personeel al te vinden is). Er zijn gewoon te weinig mensen voor de primaire taken, terwijl management en overhead hier niet zoveel last van lijken te hebben. Omdat er te weinig mensen zijn voor de primaire taken gaat men nu over op risicogericht toezicht. Niet alles wordt meer gecontroleerd, alleen die zaken met een aanmerkelijk risico. De Partij voor de Dieren pleit ervoor om bij het inzetten van risicogericht toezicht, ook ieder jaar willekeurige steekproeven uit te voeren en hierover te rapporteren aan het algemeen bestuur. Ook dit willen we graag meegeven om te worden meegenomen in de zienswijze.Interessant voor jou

Regiodeal Natuurinclusieve landbouw

Lees verder

Jaarstukken 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer