Regiodeal Natuur­in­clu­sieve landbouw


Algemene Commis­sie­ver­ga­dering 15 mei 2019

15 mei 2019

Voorzitter, een plan voor onze provincie voor natuurinclusieve landbouw zou op groot enthousiasme van de Partij voor de Dieren kunnen rekenen. Immers, onze Partij juicht alle initiatieven om de biodiversiteit en de gezondheid van mens en dier te vergroten toe!

Maar de titel van het statenstuk heeft onze verwachtingen direct al wat getemperd. Er wordt gesproken over een Deal, een Deal die gesloten kan worden met het Ministerie voor de landbouw in Noord-Nederland. Voorzitter: een deal betekent economie eerst. Iedereen wint bij een goede deal. Dat zou betekenen dat de landbouw én de natuur er beter van worden. Maar dat blijkt helaas niet uit de inhoud van het plan.

Er wordt door GS met deze regiodeal met name ingezet op de al bestaande programma’s Toekomstgerichte Landbouw, Agenda van de Innovatie Veenkoloniën en Agroagenda Noord-Nederland, Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur. In deze programma’s, die zijn opgesteld voordat de Partij voor de Dieren tot de Staten toetrad, wordt uitgegaan van verbeteringen van het huidige systeem.

En dat voorzitter, is nu juist wat onvoldoende is om de steeds verdere afname van de natuur te stoppen. Dit wordt ook bevestigd in het IPBES rapport van mei 2019. Daarin staat beschreven dat de ecosystemen, soorten, wilde populaties, lokale variëteiten en soorten van planten en dieren krimpen, ineenvallen en verdwijnen. Dit wordt, cf. dit rapport direct veroorzaakt door menselijke activiteit en vormt een direct gevaar voor het welzijn van de mensen in alle regio’s van de wereld. In ditzelfde rapport wordt ook aangegeven dat er een radicale systeemwijziging nodig is waarbij we onze menselijke activiteiten afmeten aan de impact op de biodiversiteit en verdere schade voorkomen. Alleen als het niet anders kan, dan kan eventuele schade gecompenseerd worden.

Dit betekent ook voor Drenthe, dat als het gaat over natuurinclusieve landbouw dat er radicale andere keuzes gemaakt moeten worden. Voor ons ligt een voorstel op hoofdlijnen.

In die hoofdlijnenmissen wij dus de systeemwijziging die nodig is. We zetten grote vraagtekens bij het bereiken van de doelen “economie en ecologie in balans” Is dat mogelijk, als er wordt gekozen voor een aanpak waarbij de huidige initiatieven uit de sector worden omarmd?

Voorzitter wij hebben daarom een paar vragen aan de Gedeputeerde:

Vraag 1 : In hoeverre gaat deze regiodeal bijdragen aan inkrimping van het aantal gehouden dieren in de melkveehouderij? De hoeveelheid gehouden dieren is een belangrijke oorzaak van het niet kunnen sluiten van de kringlopen.

Vraag 2: Waarom wordt er niet gekozen voor een uitbreiding van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer? ( in vergelijking met de andere 2 noordelijke provincies kan Drenthe daar nog veel meer hectares voor inrichten) .

En vraag 3: Wat is er naast deze regiodeal met name financieel nog nodig om invulling te geven aan de Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit?

Vraag 4: Hoe wil GS met deze regiodeal bevorderen dat de akkerbouwers én veehouders minder gif op hun land gebruiken? Het gebruik van gif in Drenthe is schrikbarend. Uit het onderzoek van Meten=Weten hebben we daar meer over kunnen horen, er is een opeenstapeling te vinden van diverse soorten gif. Ook is het aantal insecten in Drenthe drastisch teruggelopen, dit wordt mede veroorzaakt door dit gifgebruik en is een heel belangrijk aspect bij het instandhouden van ecosystemen in de natuur.

Vraag 5: We lezen in dit voorstel over de verbetering van de landschapskwaliteit o.a. iets over ‘onderhoud houtwallen’ en ‘beheer bloeiende akkerranden voor weidevogels en insecten’. Maar de houtwallen, bossen en struiken zijn in toenemende mate aan het verdwijnen op het platteland. En bloeiende akkerranden dragen maar op een beperkte wijze bij aan herstel van de biodiversiteit. In hoeverre kan dit plan zorgen voor voldoende voorwaarden voor natuurherstel als er geen bomen en struiken worden bijgeplant en structurele ruimte voor wilde bloemen en planten bijkomt?

En tot slot: Kan de gedeputeerde ons vertellen hoe de provincie omgaat met het verpachten aan provinciale gronden aan agrariërs? Welke eisen worden hier gesteld aan de natuurinclusiviteit?

Interessant voor jou

Jaarstukken Regionale Omgevingsdienst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer