Jaar­stukken 2018


Algemene Commis­sie­ver­ga­dering 15 mei 2019

15 mei 2019

Voorzitter, allereerst bedankt voor de input die is geleverd om ook voor de nieuwe statenleden begrijpelijk te maken hoe deze jaarstukken te lezen zijn, en dank aan de ambtelijke dienst voor de zorgvuldige beantwoording van onze vragen. Met die beantwoording hebben we al veel van onze vragen beantwoord gekregen.

Wat ons opvalt aan deze jaarrekening is dat er geen jaarrekening is opgemaakt voor de biodiversiteit en dat is natuurlijk wat ons betreft een gemiste kans voor een zo vooruitstrevende provincie als Drenthe. We vragen daarom ook aan de gedeputeerde of dat voor de komende periode mogelijk is. De Monitor Brede Welvaart is daar wellicht een bruikbaar instrument voor. Wil de gedeputeerde dat onderzoeken?

Dan de Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde. Die misschien nu beter Airport Eelde kan heten omdat immers de gemeente Groningen haar aandelen immers heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders. Uit de beantwoording op onze vragen blijkt het aantal vliegbeweging toegenomen te zijn, maar geldt dat ook voor het aantal passagiers? Nu Nordica én de gemeente Groningen uit het project gestapt zijn, waarom zou de provincie Drenthe dan het restant budget van 2018 van 1,2 miljoen voor de gebiedsontwikkeling willen overhevelen naar 2019? De Partij voor de Dieren is van mening het vliegveld in Eelde niet rendabel is en ook niet zal worden. En dat vliegen met de huidige vliegtuigen zodanig bijdraagt aan luchtvervuiling dat sluiting van het vliegveld niet alleen financiële winst maar ook gezondheid- en klimaatwinst oplevert. Kan de gedeputeerde toelichten dat de keuze voor overheveling geen investering in een bodemloze put is?

Waterkwaliteit

Op blz 84 en 87 kunnen we lezen dat de ecologische waterkwaliteit in Drenthe als matig of onvoldoende wordt beoordeeld. Knelpunten zijn diffuse belasting met de stoffen nitraat, fosfaat en resten van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens de Partij voor de Dieren zijn deze knelpunten alleen maar op te verdere uitbreiding van de het aantal landbouwdieren te stoppen. Dit zal niet alleen bijdragen aan de waterkwaliteit maar ook aan uitstoot van C02, fijnstof en methaan. In de Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) projecten wordt voor zover wij weten geen aandacht besteed aan de dieraantallen, de vraag van ons aan de gedeputeerde wat hij van plan is hier aan te gaan doen. Ook zouden wij graag een overzicht willen zien van de gerealiseerde DWA projecten, de doelen en de toe te kennen of toegekende subsidies in 2018. Is dat mogelijk?

Verder hebben wij begrepen dat de provincie een risico loopt met de vergunningen die verleent zijn in het kader van de PAS. Vraag aan de gedeputeerde of dit risico nader geduid kan worden en hierover kan worden gerapporteerd in de voorjaarsnota?


Interessant voor jou

Jaarstukken Regionale Omgevingsdienst

Lees verder

RegioDeal Natuurinclusieve landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer