RegioDeal Natuur­in­clu­sieve landbouw


Staten­ver­ga­dering 27 mei 2019

27 mei 2019

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft de Regio Deal natuur Inclusieve Landbouw als bespreekstuk op de agenda van vandaag gezet. Tijdens de behandeling in de Algemene Commissievergadering van 15 mei is volgens ons te eenvoudig voorbij gegaan aan een cruciale vraag die de Partij voor de Dieren heeft gesteld, namelijk:

Zijn deze plannen bedoeld ter verbetering van de natuur of leidt het hooguit tot minder verslechtering van de natuur? Wat maakt het uit? zie ik u denken. Is het glas halfvol of halfleeg? Een semantische discussie?

Nee, Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren is dit een essentiële vraag.

De uitwerking van deze Regio deal zal namelijk hooguit leiden tot minder verslechtering van de natuur, niet tot verbetering. Waarom? Omdat het gangbare landbouwsysteem in stand blijft. De gedeputeerde gaf tijdens de bespreking in de Algemene Commissievergadering als antwoord op onze vraag of dit leidt tot een verbetering van de natuur als antwoord dat het zal “leiden tot vermindering van emissies”. Voorzitter, kan ik uit dit antwoord concluderen dat hij dus ook aan geeft dat dit plan alleen gaat over het minder belasten van de natuur en niet over verbeteren? Toch wil de gedupeerde verder gaan op dezelfde weg.

De voorstellen die de provincie nu doet, is volgens de Partij voor de Dieren rommelen in de marge, letterlijk en figuurlijk. Akkerranden, slootkanten, bufferzones, houtwallen, allemaal mooi en belangrijk, maar we gaan pas echt zoden aan de dijk zetten, met minder landbouwdieren, zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen. We moeten radicaal andere keuzes maken, willen we de natuur in Drenthe echt verbeteren.

Dus daarom nogmaals onze vraag aan de gedeputeerde: Hoe gaan we met deze deal de biodiversiteit en natuur in Drenthe echt verbeteren?

De landbouw zoals die nu gangbaar is in Drenthe, en de rest van de Westerse wereld, berokkent de natuur en de gezondheid van mens en dier schade. Stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen vernietigen de natuur. De uitstoot van broeikasgassen is enorm. Het watergebruik is erom. We moeten met de huidige manier van landbouw stoppen. Zo simpel is het. Het is niet houdbaar en dat weten we allemaal, zeker sinds het IPBES rapport. Uit dit internationale rapport blijkt dat de Partij voor de Dieren niet alleen staat in de benodigde systeemwijziging. Het IPBES rapport stelt dat het verdwijnen van de ecosystemen, soorten, wilde populaties, lokale variëteiten en soorten van planten en dieren direct wordt veroorzaakt door menselijke activiteit en een direct gevaar vormt voor het welzijn van de mensen in alle regio’s van de wereld. Er is, volgens het IPBES rapport, een radicale systeemwijziging nodig waarbij we onze menselijke activiteiten afmeten aan de impact op de biodiversiteit en verdere schade voorkomen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft tijdens de Algemene Commissievergadering een aantal antwoord van de gedeputeerde gekregen op onze vraag over de systeemwijziging. Maar volgens ons heeft de gedeputeerde ons standpunt met betrekking tot een systeemwijziging niet goed begrepen. Daar bedoelt de Partij voor de Dieren niet een beetje meer akkerranden of een verbeterde kringloop in de afvalstoffen van de veehouderij, maar een daadwerkelijke inkrimping van het aantal gehouden dieren.

De gedeputeerde heeft gesteld tijdens zijn beantwoording dat intensivering van de landbouw in Drenthe niet aan de orde is. Hoe verklaart de gedeputeerde dan de toename van het aantal kippen er varkens per bedrijf? Wederom uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2018 358.000 kippen worden gehouden in Drenthe, dit is een toegenomen aantal van 5% sinds het jaar 2000. In diezelfde periode verminderde het aantal kippenbedrijven met 42%. Dat betekent dat het aantal kippen per bedrijf de afgelopen jaren met 182% is toegenomen, namelijk van 36.000 kippen per bedrijf naar 66.000 kippen per bedrijf.

Ook voor varkens heb ik deze vergelijking. 226.213 zoveel varkens had Drenthe in 2018. Er waren op dat moment 95 varkensbedrijven, dat betekent 2381 varkens per bedrijf. In 2000 waren dit er in totaal 283.000 in 292 bedrijven, dat betekent 971 varkens per bedrijf. Een toename van het aantal varkens per bedrijf van 145%.

De gedeputeerde kan wel stellen dat het er geen nieuwe intensieve bedrijven bijkomen, maar de bestaande bedrijven intensiveren wel degelijk. Met alle gevolgen van dien. Met gevolgen voor de dieren, voor de mens én voor de natuur.

En van de deputeerde kregen wij als antwoord op onze vraag in hoeverre de natuur verbeterd door deze regiodeal een verhaal over de emissies van de landbouw. Hoe die worden teruggedrongen volgens de plannen die gemaakt zijn in de Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Echter voorzitter, dit zijn plannen en zeggen nog niets over het resultaat. Wat is het effect van al deze plannen? Hoe wordt dat aangetoond? Gaan we dat monitoren en verwerken in de vervolgplannen? Hierover lezen we niets in het voorliggende beleidsdocument.

En voorzitter, de gedeputeerde geeft aan dat er in de afgelopen jaren natuur is bijgekomen in Drenthe. Dat klopt, het CBS geeft weer dat er sinds 2000 bijna 4000 hectare bos en open natuurlijk terrein bijgekomen. En er is 8000 hectare landbouwgrond verminderd. Maar dat wil niet zeggen dat dit een verbetering van de natuur heeft opgeleverd. Zeker niet als (wederom via CBS) blijkt dat er sinds 2000 ook 327 hectare verkeersterrein; 2300 hectare bebouwd terrein en 1228 hectare recreatieterrein is bijgekomen. Dat is in totaal een kleine 400 hectare wat geen verbetering van de natuur oplevert.

Is het dan echt mogelijk dat de natuur in Drenthe door middel van de voorliggende plannen in de landbouw gaat verbeteren? Voorzitter, de Partij voor de Dieren betwijfeld dit ten zeerste en vraagt daar aandacht voor bij de gedeputeerde. Wat

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vraagt om een systeemwijziging. En niet een systeemwijziging zoals de gedeputeerde die schaart in het rijtje van kringloop, emissiearm en duurzaam, maar een systeemwijziging waarbij we werkelijk kijken naar de schade aan de natuur en we deze schade gaan voorkomen en compenseren. En antwoord op de vragen hoe we gaan voorkomen dat de landbouw schade aan de natuur berokkend, en zelfs de natuur verbeteren? En hoe kunnen we dit meten zodat de betrokken boeren daarvoor beloond kunnen worden?

Voorzitter, voor de Partij voor de Dieren is de voorliggende regiodeal veel te mager en niet concreet genoeg.

Biodiversiteit is geen luxe of een economische drijfveer, maar essentieel voor het bestaan van de mensheid. Hier en daar een snippertje meer biodiversiteit is niet genoeg, we kunnen niet doorgaan met monoculturen, kunstmest en het houden van steeds meer dieren op een steeds kleiner oppervlak.


Tweede termijn

Voorzitter het zal u niet verbazen dat de Partij voor de Dieren tegen de regio deal natuurinclusieve landbouw zal stemmen, juist omdat we verder gaan op dezelfde weg en niet durven kiezen voor echte oplossingen.

[gedeputeerde gaat misschien zeggen dat hij natuurorganisaties waar onder de NMF aan boord heeft, dus als zij niet zouden denken dat het beter voor de natuur is, zouden ze niet aan tafel zitten, ons antwoord kan zijn: het feit dat de natuurorganisaties aan tafel zitten is omdat het van hun wordt verwacht elke kleine, minimale verbetering te omarmen, maar daarmee kunt u niet legitimeren dat u geen echte keuzes durft te nemen]

We moeten een systeemwijziging inzetten met elkaar. En de effecten van onze aanpak monitoren. Wat is het effect van de uitvoering van de plannen op de natuur? Hoe kunnen we vaststellen dat een gekozen koers daadwerkelijk zorgt voor minder schade aan de natuur? Voorzitter, zolang wij dit niet terugvinden in de plannen die GS maakt voor de landbouw in Drenthe, kunnen wij niet instemmen met die plannen.

Interessant voor jou

Jaarstukken 2018

Lees verder

Bijdrage proces intrekken beleidsmaatregelen stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer