Jaar­re­kening 2024 en begroting 2025 van Regio Groningen-Assen


Ziens­wijze

8 mei 2024

Voorzitter,

Afgelopen week heb ik mij gebogen over de vraag een zienswijze te formuleren over Regio Groningen-Assen. Ik zal meteen bekennen dat dit onderwerp relatief nieuw is voor mij. Vol goede moed begin ik te lezen. Het valt niet mee, sommige stukken tekst is zo cryptisch dat ik er werkelijk geen chocolade van kan maken.

Zo lees ik over het programma “Groeningen”, dit betreft een gebied waar “groene doelen” voor zijn gesteld en waar economie en ecologie elkaar zullen gaan versterken. Het is mij nog niet duidelijk geworden hoe dit er precies uit zou moeten gaan zien. In de praktijk zien we toch voornamelijk dat ecologie wordt ingezet als recreatiegebied voor de economie. Mag ik dan aannemen dat er niet gebouwd gaat worden op de laagveengordel?

Ik besloot om eens te kijken wat mijn collega commissieleden vorig jaar voor zienswijze over RGA hebben geformuleerd. Het deed mij goed te concluderen dat ik niet de enige ben die de RGA niet volledig kan doorgronden. Vragen die ik op mijn eigen schetsblokje zie staan, worden door verschillende partijen in hun bijdrages verwoord. Waarom steeds weer onderschrijding van het budget? Is voor ons voldoende inzichtelijk dat beschikbare middelen ook daadwerkelijk bijdragen aan de gewenste resultaten? En in hoeverre zijn gemeentes en provinciale staten daadwerkelijk betrokken? Het zijn vragen die ik een jaar later zelf niet kan beantwoorden. Het zou fijn zijn wanneer hier nog een nadere toelichting op kan komen.

Tot slot: Niet bestede middelen worden beschikbaar gesteld voor cofinanciering voor een NOVEX-ontwikkelstrategie RGA. Mijn vraag is dan: waarom stroomt dit niet terug? Kunnen we deze middelen niet beter besteden daar waar er juist sprake is van een tekort?

Tot zover