Bijdrage stik­stof­debat in de Provin­ciale staten 20 mei 2020


20 mei 2020

Voorzitter,

Wat de Partij voor de Dieren betreft zet de minister en ook ons GS een paar stappen in de goede richting. Het tempo waarin dit gebeurt is wat ons betreft veel te traag.

Sinds het debacle van de PAS vraagt de uitstoot van teveel stikstof om onmiddellijke actie. Teveel stikstof vermest en verzuurt de natuur waardoor planten uitsterven en ook dieren onvoldoende voedingsstoffen kunnen vinden. En de natuur is belangrijk voor ONS ALLEMAAL. De natuur verslechterd en stikstof zorgt samen met fijnstof voor luchtvervuiling wat onze gezondheid en onze weerstand tegen ziekten aantast. Door het RIVM wordt op dit moment uitgezocht in hoeverre de invloed van veehouderijen samenhangt met een hogere mortaliteit door Corona. Wat de Partij voor de Dieren betreft is er een dringende noodzaak om vandaag al krachtig aan de slag te gaan om de stikstof uitstoot in Drenthe te beperken.

Graag een reactie van gedeputeerde wanneer wij concrete maatregelen kunnen bespreken waarbij we kunnen debatteren over de effecten ervan.

Wat betreft het externe salderen en verleasen, de Partij voor de Dieren heeft ernstige twijfels over de rechtvaardigheid en de juridische houdbaarheid ervan. Het opkopen van landbouwgrond door bollen en lelietelers gaat gezondheid van mens en natuur niet helpen!! Wij pleiten er bij GS voor om te kiezen voor een eerlijk, uitlegbaar en juridisch houdbaar systeem, en we verzoeken aan de gedeputeerde om de Drenten hier klip en klaar over te informeren en dit ook als zodanig in te brengen bij het overleg met IPO en de minister.

Voorzitter tot slot. Natuurherstelmaatregelen, innovatie in de landbouw, verleasen, extern salderen, wat ons betreft zijn het rookgordijnen om niet te hoeven kijken naar het aantal dieren dat in de landbouw gehouden wordt. Want dat is het makkelijkste om stikstof te reduceren. Minder dieren houden, minder kalfjes importeren en in Drenthe de mest achterlaten. De koe in de wei met kruidenrijk gras, is ook goed voor de akker- en weidevogels in Drenthe.

Stemverklaringen

Motie Stikstofmaatregelen van CDA. Wij zijn niet bang voor het verdwijnen van de gehele landbouw uit Drenthe, zolang we inzetten op plantaardige teelten, kleinschaligheid en kringlooplandbouwen. Met alleen innovaties in het voer of de stallen lossen we het niet op. Wie gaat hier op toezien? En hoe kunnen we garanderen dat potdichte stallen en emissiearme vloeren geen nieuwe problemen zoals de brandveiligheid opleveren?

Motie PVV Stikstof 2020-4 : In de motie wordt gesteld dat de agri sector de grootste dragende economische sector is en daarmee onmisbaar. Vraag aan de motiehouders waar dit op gebaseerd is. Graag onderbouwing met cijfers en niet over een romantisch beeld van Drenthe. En onwenselijkheid van omzetten boerenland in natuur? Daarmee zijn we het oneens omdat de natuur belangrijk is voor iedereen, ook voor de mensen van de PVV en het Forum voor Democratie. De partij voor de Dieren pleit voor weerbaarheid van de natuur bijvoorbeeld door voedselbossen aan te leggen. Vinden de motiehouders dat ook voedselbossen verboden moeten worden?

Motie PVV Stikstof Natura 2000 2020-5- In deze motie worden dingen omgedraaid. Een kwestie van oorzaak en gevolg. Ik leg het uit. De natuur in de natura 2000 gebieden wordt beschermd om de biodiversiteit te beschermen. Om dit goed te kunnen doen, zijn er Natura2000 labels bedacht. Zodat de soorten die hier leven ook kunnen blijven leven. Teveel stikstof leidt tot verlies aan biodiversiteit. Door te tornen aan de biodiversiteit door het label te verwijderen wordt de leefbaarheid niet bevorderd, in tegendeel!

Interessant voor jou

Bijdrage coronamaatregelen in Drenthe

Lees verder

Demoniseren van de Wolf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer