Bijdrage NRK rapport: Achter de coulissen


20 maart 2024

Een bloeiende samenleving vraagt om investeringen in een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, personeel, partners en publiek. Daarvoor wordt de naleving van de Code Diversiteit en Inclusie gestimuleerd. Makers in de culturele sector krijgen een eerlijke vergoeding, in lijn met de Fair Practice Code. Daarvoor moet structureel meer budget beschikbaar komen. We investeren ook in regelingen voor kwetsbare zzp’ers en het stimuleren van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sector.

Voorzitter, dit is helaas geen citaat uit de cultuurnota 2021-2024 van de provincie Drenthe. Het komt uit het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Wij danken de NRK voor het rapport, de analyse en de aanbevelingen.
Na het rapport te hebben gelezen, concludeert de fractie van de Partij voor de Dieren het volgende;

De provincie is er niet in geslaagd om visie om te zetten in heldere doelstellingen.
Deze doelstellingen zijn gekoppelde aan drie verschillende invalshoeken en accenten;

1. Cultuur en maatschappij
2. Cultuur en erfgoed
3. Cultuur, economie en ruimte

Opmerkelijk is dat de link tussen deze invalshoeken en de cultuurvisie, “Wij vertellen de vele verhalen van Drenthe over het leven van gisteren, vandaag en morgen” lijkt te ontbreken. De NRK noemt de formulering van verschillende doelstellingen; te algemeen, te abstract en onvoldoende uitgewerkt. Er is een gebrek aan duidelijke kaders en het is veelal niet mogelijk om te toetsen of gemaakt beleid ook daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert.

De provincie is de culturele instellingen tegemoet gekomen tijdens de COVID-crisis. De hoge inflatie, achterblijvende bezoekersaantallen en gestegen loonkosten brengen de sector opnieuw in financiële problemen. Het succesvol behalen van de doelstellingen is hierdoor niet langer haalbaar.
De Partij voor de Dieren deelt de aanbeveling van de NRK; maak een weloverwogen keuze. Kies voor het verhogen van het budget voor subsidies, of blijf binnen het budget en stel doelstellingen bij.

Tot slot hebben wij nog de volgende vragen voor GS:

- Hoe toetst GS of gevoerd beleid ook daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstelling?
- Hoe wordt gecontroleerd of subsidies ook daadwerkelijk worden besteed ten behoeve van de gestelde doelstellingen?


Op basis waarvan zal zij bepalen waar budget verhoogt gaat worden, of waar doelstellingen worden bijgesteld?