Bijdrage Drents Programma Lande­lijke gebied


28 juni 2023

De Partij voor de Dieren beschouwt het als een gemiste kans, dat het college slechts versie 0.5 van het Drents Programma Landelijk gebied heeft gestuurd naar de Provinciale Staten.

Want met een half programma kunnen we niets. Geen ontwikkeling, geen geld, geen vergunningen, geen vooruitgang, maar juist stilstand in Drenthe.

Voorzitter, we hebben dringend een visie nodig van het provinciebestuur. En het huidige college had - toen ze nog het mandaat hadden- al veel eerder kunnen opschrijven hoe een houdbare, gezonde landbouw er voor de lange termijn in Drenthe uitziet.

De Partij voor de Dieren vroeg hier al vaak om.

We hoeven namelijk niet op ministers te wachten om ons te vertellen dat er wat moet veranderen.

Waar we echt behoefte aan hebben, is de politieke wil om te veranderen, om te doen wat nodig is voor de natuur en de toekomst van Drenthe. Maar dat ontbreekt in Drenthe.

Voorzitter, we worden geregeerd door angst. Angst voor kritiek, angst voor het verlies van stemmen en zetels, angst voor het verlies van de macht.

Het erge is, hoe angstiger en onzeker de bestuurders, des te meer onrust er in de samenleving komt.

Dat is uitermate teleurstellend en geeft ons weinig hoop voor de nabije toekomst.

Want een college met BBB trapt nog meer op de rem, gaat nog meer twijfel zaaien over doelen en opgaven, en dat zal leiden tot nog meer onvrede in de samenleving.

Maar van uitstel komt geen afstel.

De achteruitgang van de natuur gaat verder, de opwarming van de aarde gaat verder. We hebben bestuurders nodig die die realiteit onder ogen durven komen.

En die realiteit staat in de opgaven voor Drenthe. 2.400 ton minder stikstof, 0,3 Megaton minder CO2 equivalent. De Kaderrichtlijn Water.

Wees dus eerlijk in het nieuwe collegeprogramma.

Schrijf niet op ´we hebben grote opgaven in Drenthe´, maar wees duidelijk dat status quo behouden geen optie is.

Want 0,3 Megaton is een 3 met 8 nullen, 300 miljoen kilogram. Even voor de verhoudingen: één koe in de melkveehouderij stoot gemiddeld 4000 CO2-equivalent per jaar uit.

Kan de gedeputeerde met deze getallen in ogenschouw, aangeven wat de klimaatopgave voor Drenthe gaat betekenen voor het aantal gehouden dieren?

Het zou namelijk best kunnen betekenen dat we praten over de helft minder melkkoeien in Drenthe in 2030.

Graag een reactie daarop van de gedeputeerde.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil niet alleen de droge cijfers van de opgaven, maar ook de rekensom en de bijbehorende consequenties.

Hetzelfde geldt voor de waterkwaliteit. Schrijf niet alleen op wát het doel is, maar ook hoe we daar komen. En dat kan nu eenmaal niet zonder ingrijpende maatregelen.

Minder mest en gif in ons water betekent simpelweg minder mest produceren en minder gif gebruiken.

En leg vervolgens eerlijk uit wat dát dan betekent voor de landbouw, en heb de moed om dat ook op te schrijven. Wees niet bang om de woorden biologisch, plantaardig en lokale markt te gebruiken.

De inwoners van Drenthe hebben namelijk het recht om te weten wat de opgaven voor stikstof, klimaat en water concreet gaan betekenen.

De harde werkelijkheid is namelijk dat de veehouderij in Drenthe een zeer beperkte toekomst in Drenthe heeft.

Decennialang pappen en nathouden heeft ze in die situatie gebracht.

Dus ook het nieuwe college, inclusief BBB, zal dat slecht-nieuwsgesprek moeten aangaan met de sector.

En het hoeft geen deprimerend gesprek te zijn, want er zijn vele positieve kanten aan een grondige transformatie van de landbouw. Benadruk die juist. Een toekomstbestendig verdienmodel, een gezonde leefomgeving, gezonde grond, toekomst voor nieuwe generaties.

Voorzitter, kort samengevat. Durf het eerlijke verhaal te vertellen en dat vervolgens ook op te sturen naar PS.

En als zelfs daarvoor de politieke wil ontbreekt, en de coalitiepartijen gaan lastige keuzes uit de weg, dan zijn dat niet de juiste partijen om het DPLG uit te werken om Drenthe verder te helpen naar een gezonde toekomst.

Tot zover onze reactie op het teleurstellende programma landelijk gebied.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage 'Groen tot in vezels'

Lees verder

Reactie nieuw Drents coalitieakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer