Begroting 2021 en 7e Begro­tings­wij­ziging


28 oktober 2020

Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting voor 2021, met zekerheden en onzekerheden, mede door de Corona-crisis. Er wordt ingeteerd op reserves waardoor er voorzien wordt dat de provincie geld moet lenen. In het meerjarenperspectief staat dat dit o.a. veroorzaakt wordt door de voorgenomen investeringen in infrastructuur. Is het dan geen zaak om scherpere keuzes te maken het aankomende jaar en de jaren erna?

Dit college wekt de indruk dat er veel door moet gaan, en dat er daarnaast nog veel bij moet komen. Maar onze fractie wenst dat dit college keuzes maakt. En uiteraard groenere, betekenisvollere keuzes. Dus geen investeringen in ‘klassieke wegen’ als verbreding van provinciale wegen of ‘fossiele wegen’ als het openhouden Groningen Airport Eelde. Door deze investeringen blijft Drenthe een 3-graden begroting maken, net als voorgaand jaar!

Graag roep ik GS op om de Agenda voor Groen Herstel op te nemen in de begrotingsvoorstellen voor de komende jaren. Zo nodig zullen wij daartoe een motie indienen. Ook het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) pleit in hun Balans van de Leefomgeving 2020 om andere keuzes te maken in deze coronacrisis. De urgentie van gezondheid en economie kan niet los gezien worden van de leefomgeving. Dat zou GS kunnen doen door de principes van Brede Welvaart en de 17 SGS’s concreet vertaalt bij begrotingsvoorstellen. Is GS daartoe bereid?

Een gemiste kans bij de begroting is dat er geen dieren in voorkomen. We lezen wel veehouderij en natuur maar niets over de in het wild levende dieren. Terwijl die toch onder grote druk staan in onze provincie. Ons Flora en Faunabeleidsplan is van 2014, we zouden de uitvoering van dit plan graag plan graag laten evalueren en actualiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van de waarde die de natuur en de dieren hebben. Want er is 1 ding dat de Coronacrisis heeft laten zien: de natuur is van grote waarde! Graag een reactie van GS.

Met betrekking tot de natuur worden in de 7e begrotingswijziging de middelen m.b.t. de Drentse aanpak Stikstof weergegeven. Bedankt dat dit nu inzichtelijk gemaakt wordt. Maar voorzitter, er zijn alleen personele kosten begroot. Voorziet GS nog andere kosten bijvoorbeeld van onderzoek of rechtszaken die gaan volgen op de Drentse aanpak stikstof? Graag een reactie

Ik noemde het in het begin van onze bijdrage al: Groningen Airport Eelde. Over dit hoofdpijndossier lezen we dat in 2021 een keuze gemaakt wordt voor een nieuw toekomstscenario. Vraag aan GS: Gaat een werkelijk houdbaar toekomstscenario kiezen? Het verlies van GAE is nu 25,7 miljoen. Is het dan verantwoord om het vliegveld open te houden? Er wordt in 2021 1 miljoen + 900.000 euro vrijgemaakt voor de toekomst van GAE. Daarnaast vraagt GAE om een kapitaalinjectie van het Rijk van 6 á 8 miljoen euro per jaar. Voorzitter, dat is 10 miljoen per jaar wat er nodig is aan gemeenschapsgeld om een failliet vliegveld te sponsoren. Wat ons betreft onacceptabel. Door onze TK fractie zijn inmiddels kamervragen gesteld aan de minister.https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-van-de-leden-van-raan-pvdd-en-la%C3%A7in-sp-over-de-toekomst-van-groningen-airport-eelde

Voorzitter. Laten we de investering voor GAE gebruiken om samen met gemeenten en inwoners kunnen bouwen aan een nieuwe toekomst voor het terrein van GAE. Bijvoorbeeld over het realiseren van een ecodorp op de plek van het vliegveld? Vraag aan GS: Durft dit college om een punt te zetten achter het jarenlang financieren van een bodemloze put die de economie bar weinig heeft opgeleverd en de natuur zoveel heeft gekost? En: Als PS een verzoek krijgt over extra bijdrage voor GAE, kunnen we dan een gedegen financieel plan voorgelegd krijgen die recht doet aan de toekomstige generaties?

Onze fractie heeft met betrekking tot de 7e begrotingswijziging nog een belangrijke vraag over de Omgevingsdienst Groningen. De bijdrage aan deze dienst zou meerjarig naar boven zou moeten worden bijgesteld. Maar, omdat “het werkplan mogelijk niet volledig kan worden uitgevoerd” wordt voorgesteld om deze ophoging niet te doen, en zelfs de bijdrage voor 2022 te verlagen. Kan GS dit uitleggen? De Groningse Omgevingsdienst voert belangrijke werkzaamheden uit bij de Drentse BRZO –bedrijven, welke risico’s worden met deze financiële keuzes gelopen?

Tot zover voorzitter.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Investeringsagenda PLUS

Lees verder

Algemene beschouwingen Begroting 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer