Algemene beschou­wingen Begroting 2021


Inves­te­rings­agenda 2020 - 2023

11 november 2020

Schone lucht, een groene leefomgeving, een vitale bodem, zuiver water en een duurzame toekomst.

Voorzitter, dit zijn wat de Partij voor de Dieren betreft de belangrijkste onderwerpen waar de provincie zich mee bezig zou moeten houden. En dat een ecologische balans tussen inkomsten en uitgaven, ook terug te zien is bij de Begrotingen en de Investeringsagenda. Op de inhoud van beide documenten zijn wij door middel van technische vragen en de bespreking in de commissie FCBE al uitgebreid ingegaan, en dat gaan we niet over doen.

In de voorliggende begroting hebben wij geen ecologische balans kunnen vinden. Wel stimulering van de economie en marketing, maar geen keuze voor beperking van vliegverkeer of autoverkeer. Er worden in de Investeringsagenda wel een aantal goede initiatieven genomen zoals een experiment met Strokenteelt, maar er wordt vooral veel van hetzelfde gekozen, met hier en daar een groen randje. En dat terwijl deze tijd juist vraagt om scherpe keuzes. Niet iedereen kan tevreden worden gesteld, het is tijd om alleen nog maar te kiezen Vóór de Aarde en tegen vervuiling en uitputting. Andere keuzes zijn struisvogelpolitiek!

Voorzitter, om GS te stimuleren om deze keuzes ook echt te maken willen wij samen met de CU de Motie Agenda voor Groen Herstel indienen en daarmee GS oproepen om de agenda voor Groen Herstel van de Natuur en Milieufederatie Drenthe te gaan gebruiken voor nieuw beleid en afspraken in de huidige en komende post-coronaperiode. Op 11 september is deze agenda aan de Staten aangeboden en tijdens de OGB vergadering was GS positief over deze agenda. Graag een reactie van de andere fracties en van GS op deze motie.

Het coronavirus leidt tot bezinning. Het staat echter in de schaduw van de crisis waar al we midden in zaten: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis. En voor deze crisis hebben we twee andere moties voorbereid die we graag willen indienen. De Motie Oxiderende veengronden is gebaseerd op de constatering dat in de Begroting of Investeringsagenda geen plannen zijn opgenomen om oxiderende en verdrogende veengronden terug te dringen. En dat Drenthe weliswaar weinig veenweidegebieden heeft, maar dat er wel degelijk verdrogende, moerige gronden en dus oxiderende gronden zijn. Door oxidatie van het veen in de bodem komt veel C02 vrij wat bijdraagt aan de klimaatverandering en zorgt voor bodemdaling. De Motie Oxiderende Gronden roept GS op om de Staten voor het einde van 2020 op de hoogte te stellen van de plannen die gemaakt zijn om de veenoxidatie tegen te gaan. Graag een reactie van de andere fracties en GS.

Voorzitter als we de problemen op het gebied van voedsel, zoet water, energie, biodiversiteit, klimaat en dierziekten willen aanpakken, dan moeten we ons niet laten leiden door de korte termijn, maar juist inzetten op preventie en nieuwe perspectieven. Perspectieven waarin we meer in balans kunnen leven met de natuur. Met onze derde motie roepen we GS daarom op om het Flora en Faunabeleidsplan te herzien. Er is namelijk nogal wat veranderd sinds het opstellen van het huidige plan uit 2014. Zo is uit meerdere onderzoeken gebleken dat er miljoenen dieren en plantensoorten uitsterven door boskap en landbouw, visserij en jacht. Ook in Drenthe, denk maar aan het konijn en de haas die vrij bejaagbaar zijn en vrijwel niet meer voorkomen. Ook de vlinders, vogels en niet in de laatste plaats de insecten zijn de laatste vijftig jaar met 60-65% afgenomen. Schrikbare cijfers voorzitter, waar direct actie op nodig is. Daarom de Motie Herziening Flora- en Faunabeleidsplan. Hierbij constateren wij dat het oude Flora en Faunabeleidsplan dateert van 2014, dat er sinds 2017 een nieuwe wet Natuurbescherming in werking is getreden, dat de Drentse natuur verandert gezien de komst van de wolf, het verdwijnen van meerdere diersoorten en dat de Drentse flora verandert onder ander door een overschot aan stikstof. Daarbij overwegen wij dat er een urgentie is om goed voor onze leefomgeving te zorgen, in het licht van de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis en de huidige pandemie. We vragen daarom met deze motie aan GS om het oude Flora en Faunabeleidsplan breed te evalueren en om in 2021 aan PS een nieuw Flora en Faunabeleidsplan voor de komende jaren voor te leggen. Graag een reactie van de andere fracties en van GS.

Voorzitter, we hebben het afgelopen jaar diverse discussies gevoerd. Over stikstof, de wolf, grondwater, wilde zwijnen, belastingen, cultuur of gezondheid. Daarbij gaat het wat de Partij voor de Dieren betreft altijd over de samenhang van alles. Wij vingerwijzen niet naar een bepaalde groep, maar wij kijken op basis van feiten naar deze samenhang en willen op basis daarvan het beleid bepalen. Het voorstel om een Jongerenraad te faciliteren steunen wij van harte, dit zal waardevolle input opleveren voor deze Staten. De Jeugd heeft de sleutel tot een duurzame toekomst in handen!

Tot slot wil ik onder uw aandacht brengen dat Partij voor de Dieren graag samen met deze Staten wil komen tot een Voedselvisie voor Drenthe. Wij willen daar wel een initiatief toe nemen. Graag reacties op dit voorstel. Met een Voedselvisie kunnen we als provinciaal bestuur werken aan een schone lucht, een groene leefomgeving, een vitale bodem, zuiver water en een duurzame toekomst.

Tot zover voorzitter.

Interessant voor jou

Begroting 2021 en 7e Begrotingswijziging

Lees verder

In ben Drents Ondernemer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer