Schrif­te­lijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot lesvluchten KLM Flight Academy


Indiendatum: 3 mrt. 2021

Vanaf 3 maart begint de KLM Flight Academy weer met haar lesvluchten vanaf GAE. Om opgelopen achterstanden in te halen wordt er extra intensief gevlogen, ook in de avonduren. De vliegschool stelt dat zij zal proberen overlast zoveel mogelijk te voorkomen door de omliggende dorpen te vermijden. ​1Graag stellen wij u de volgende vragen:

1. Is het correct te veronderstellen dat als de dorpen worden vermeden er dus meer gevlogen wordt boven de natuurgebieden die Eelde omringen? Zo nee, welke gebieden kunnen dan wel meer overlast verwachten? Zo ja, ziet u hier geen bezwaar in en kunt u dit toelichten?

2. Hoe beoordeelt u deze extra verstoring aan het begin van het broedseizoen? Te denken valt o.a. aan de zeer verstoringsgevoelige zeearenden die in het Zuidlaardermeer gebied net met broeden zijn begonnen.

3. Past deze toename van lesverkeer binnen de bestaande vergunningen? Kunt u garanderen dat deze extra vliegbewegingen niet leiden tot overschrijdingen van bijvoorbeeld de geluidsnormen en andere richtlijnen waar GAE aan gehouden is?4.Is er volgens u reden om aan te dringen op extra metingen voor luchtkwaliteit en geluidsoverschrijdingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, en extra controle op het naleven van de voorschriften t.a.v. vliegtijden en dergelijke? Zo nee, waarom niet

4. De vliegschool vliegt met verouderde vliegtuigen, die lawaaierig zijn en veel vervuiling veroorzaken, met onder andere veel uitstoot van lood. Dit zorgt voor negatieve effecten op natuur en milieu.

5. Is er al eens onderzoek uitgevoerd naar de negatieve effecten voor omliggende natuur en milieu? Worden er bijvoorbeeld metingen gedaan naar gehalte lood en andere stoffen in de omgeving van GAE in bodem, lucht en water? Zo nee, waarom niet?

6. Wat is uw mening over het feit dat u als aandeelhouder in feite een particuliere vliegschool subsidieert (die zich ook nog eens 1,3 miljoen euro liet toeschuiven uit de NOW regelingen), waarbij ook nog opgemerkt kan worden dat de leerlingen mogelijk nooit een baan krijgen als piloot?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Thea Potharst

Indiendatum: 3 mrt. 2021
Antwoorddatum: 23 mrt. 2021

Antwoord 1

De KLM FIight Academy (hierna: vliegschool) maakt gebruik van de openbare infrastructuur van Groningen Airport Eetde (hierna: GAE) binnen de openingsuren van GAE. De lnspectie Leefomgeving en Transport (hierna: tLT) monítort of de vliegbewegingen van de vliegschoolpassen binnen de vergunning van GAE. Wij hebben de vliegschool om een reactie gevraagd, en deze luidt als volgt: "De lesvluchten vanaf GAE worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ten aanzien van vliegroutes en gebieden.

Voor bepaalde gebieden gelden hoogterestricties voor overvliegen waar de lesvluchten zich aan houden. Woonkernen worden attijd at zo veel mogelijk gemeden, van een verschuiving is derhalve geen sprake."

Antwoord 2
Er is volgens de vliegschool geen sprake van een verschuiving (zie reactie
vliegschoolop vraag 1), dus is er ook geen sprake van extra verstoring.

Antwoord 3
Er is geen sprake van extra lesverkeer, maar van een inhaalslag. Vluchten
die door getroffen maatregelen in het kader van corona niet door konden gaan worden nu ingehaald. Het is aan de ILT om te monitoren of de
inhaalslag leidt tot overschrijdingen van bijvoorbeeld geluidsnormen of
andere richtlijnen. En indien noodzakelijk dienovereenkomstig te handelen. Ons is door de vliegschool en GAE gemeld dat de inhaalslag past
binnen het vastgestelde maximum aantal vliegbewegingen.

Antwoord 4
Nee, hier is geen reden toe. Zie ook antwoord op vraag 3.

Dit gebruik past binnen de bestaande kaders en er is geen overschrijding van de geluidsnormen of andere normen te verwachten.

De genoemde inhaalslag op het gebied van lesvluchten is van tijdelijke aard als gevolg van de lockdown en zal niet leiden tot een overschrijding van het vastgestelde maximum aantaI vliegbewegingen.

Antwoord 5
GAE NV beschikt over alle benodigde vergunningen. De bevoegde instanties (niet zijnde GS van Drenthe) monitoren en handhaven.
De vliegschool laat ons weten dat zij niet met verouderde vliegtuigen
vliegt. De brandstof die getankt wordt is Shell 100 LL, waarbij LL staat
voor Low Leaded.

Antwoord 6
Als aandeelhouder subsidiëren wij niet. Wij geven samen met de provincie Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo als
overheden een NEDAB-subsidie aan GAE ten behoeve van de brandweer
en veiligheid (de zogenaamde Niet Economische Diensten van Algemeen
Belang). Er is dus geen sprake van het subsidiëren van een particuliere
vliegschool enlof andere private partijen, vanuit onze rol als aandeelhouder.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer