Schrif­te­lijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake wijzi­gingen subsidie melk­vee­houders


gesteld op 16 april 2020

Indiendatum: apr. 2020

Op 3 maart 2020 hebben de Gedeputeerde Staten van Drenthe besloten om twee subsidieregelingen voor melkveehouders te wijzigingen.​

Deze subsidieregelingen zijn bedoeld om melkveebedrijven te stimuleren om stappen te maken in het verduurzamen van hun bedrijf. Opvallend is dat stikstof-grenzen naar boven zijn bijgesteld, dat de regels voor weidegang flexibeler zijn geworden, de norm voor broeikasgassen per kg melk is verruimt en dat de wijzigingen met terugwerkende kracht ingaan tot 1 juni 2018 of 2019. Ook het maximale subsidiebedrag is verhoogd van 15.000 naar 20.000 euro. De Partij voor de Dieren Drenthe heeft aan GS een aantal vragen over de wijzigingen in deze subsidieregelingen.

1. In de Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe​2 staat dat de grenswaarde voor stikstof-bodemoverschot voor veengrond wordt gewijzigd van minder dan 75kg/ha naar minder dan 125kg/ha.​3 Betekent dit dat er nu in veengrond meer stikstofoverschot aanwezig mag zijn dan voor de wijziging, om in aanmerking te komen voor subsidie? Welke redenen heeft GS om deze grenswaarde te verhogen?

2. In dezelfde publicatie staat dat de minimale weidegang van 120 dagen 6 uur per dag wordt gewijzigd naar naar minimaal 120 dagen 6 uur per dag of 720 uur.​4​ ​Waarom heeft

GS expliciet deze 720 uur opgenomen? Betekent dit geen verslechtering van het dierenwelzijn?

3. De ​Wijziging Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe ​werkt terug tot 1 juni 2019. Waarom is dat?

4. In de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe​5​ staat dat de klimaatdoelstellingen van uitstoot broeikasgassen is aangepast van minder dan 1300 g/kg melk is naar minder dan 1350 g/kg melk.​6​ Waarom heeft GS deze norm verhoogd? Levert dit geen verslechtering op van het behalen van de klimaatdoelstellingen?

5. In de Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe staat dat een bedrijf per drie jaar in plaats van maximaal 15.000 euro, nu maximaal 20.000 euro aan subsidie op grond van deze regeling mag ontvangen. Waarom heeft GS dit bedrag verhoogd ​(​artikel 12)?

6. De Wijziging Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe werkt terug tot 1 juni 2018. Waarom is dat?

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde over uitsluiting duurzame initiatieven in POP3 subsidieregeling

Lees verder

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde inzake juridische truc melkveehouderij ‘t Nije Hoff

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer