Water­schap Hunze en Aa's wil alle muskus­ratten doden


Maar preventie werkt veel beter

28 februari 2019

De Partij voor de Dieren in Drenthe en Groningen deed woensdag 27 februari het dringende verzoek aan waterschap Hunze en Aa’s om preventieve maatregelen te nemen in plaats van het plan om alle muskusratten te doden. Ook andere organisaties, zoals de Dierenbescherming, hebben de noodklok bij het waterschapsbestuur geluid. Tijdens de afgelopen vergadering van het waterschapsbestuur in Veendam kreeg de Partij voor de Dieren steun van Water Natuurlijk, Geborgd Natuur en 50+. Dat was helaas niet genoeg om het tij te keren. Veertien leden waren voor en acht tegen het uitroeien van muskusratten en beverratten.


De Partij voor de Dieren fractie in waterschap Hunze en Aa’s heeft in de bestuursvergadering van woensdag 27 februari haar bezwaren geuit over de manier waarop het waterschap een niet significant gebleken onderzoek als uitgangspunt neemt voor een meerjarenbeleid. Dit onderzoek zou ook aangeven welke preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan het voorkomen van schade aan dijken en keringen. De Partij voor de Dieren en meer partijen geven aan dat juist deze preventie in het onderzoek en nu ook in het meerjarenbeleid van het waterschap geheel onderbelicht blijft. Alleen door druk van deze partijen afgelopen woensdag wil het dagelijks bestuur bij nieuwe projecten en renovaties van waterkeringen een graafwering ingraven. Het waterschap is niet bereid om over te gaan tot grootschalige preventie. Er zijn naast muskusratten nog veel meer gravende dieren, zoals bijvoorbeeld bevers, vossen, mollen en konijnen. We willen uiteraard niet dat bijvoorbeeld de bevers straks ook nog gedood gaan worden door het waterschap. Preventieve maatregelen kunnen helpen dit te voorkomen.


Toeval geen wetenschap

Het waterschap baseert zich nu op een veldonderzoek zonder significante uitkomsten en een heel beperkt onderzoek waarin drie jaar bij twee proefgebieden geheel niet werd bestreden. Dat laatste onderzoek is volgens biologen veel te kort en te beperkt om conclusies aan te verbinden. Dit onderzoek biedt dus onvoldoende wetenschappelijke basis om het uitroeien van alle muskusratten binnen het gebied de komende tien jaar te rechtvaardigen. Naast de Partij voor de Dieren in Drenthe en Groningen hebben Bont voor Dieren, Fauna4Life en de Dierenbescherming ook sterke bedenkingen bij de uitvoering van de onderzoeken. Zij stuurden op 7 februari aan alle waterschapsbesturen in Nederland hierover een brief.


Geen effect

Meer dan 53.000 muskusratten en 14.000 andere dieren vinden jaarlijks onnodig de dood door toedoen van de overheid. Daarnaast worden er verdrinkingsvallen gebruikt waar de muskusratten tot wel 8 minuten een gruwelijke doodsstrijd leveren. Hiermee worden 14.000 dieren per jaar gedood. Het doden van muskusratten is wreed en onnodig. Dijken bezwijken doorgaans niet door graverij van muskusratten. Waar er wel risico´s zijn, kunnen die in regulier schadeherstel worden meegenomen en ook preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. Er zijn immers veel meer gravende dieren. Daarnaast houdt een dier zich niet aan grenzen. Duitsland heeft bijvoorbeeld helemaal geen muskusrattenbestrijdingsorganisatie.


Ecosysteem

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er een einde komt aan het gericht doden van muskusratten en andere gravers. Het massaal doden van muskusratten verhoogt juist de voortplantingssnelheid. Gevaarlijke situaties die veroorzaakt zijn door graverij van muskusratten in een gebied worden alleen beperkt als er preventieve maatregelen zijn getroffen waar dit echt noodzakelijk is. Daarnaast hebben de muskusrat en andere gravers ook een functie binnen ons ecosysteem, zoals bepaalde gebieden vrij van begroeiing houden of dienen als voedsel voor prooidieren. Het dagelijks waterschapsbestuur scheert nu alle gebieden over een kam: geen enkele muskusrat is volgens dit bestuur welkom. Ook daar waar ze helemaal geen kwaad kunnen.


Duur

Er is geen enkele zekerheid dat het lukt om alle muskusratten op te speuren en te doden. De huidige methode van het gericht doden van muskusratten is dweilen met de kraan open. Instroom vanuit Duitsland blijft. Desondanks wordt er in Nederland jaarlijks meer dan 35 miljoen euro aan uitgegeven. Zo gaat waterschap Hunze en Aa’s vier man extra blijven inzetten. Vraag is of de belastingbetaler in Drenthe en Groningen hierop zit te wachten. Deze aanpak moet naar mening van de Partij voor de Dieren dan ook onmiddellijk stoppen. De vrijgekomen gelden kunnen beter en waarschijnlijk op de langere termijn goedkoper worden ingezet voor preventie.


Gerelateerd nieuws

Alle kleine beestjes helpen, ook in Drenthe!

Zaterdag 8 februari is politiek actief Drenthe massaal begonnen met het plakken van de verkiezingsposters. In de gemeentes As...

Lees verder

Bijeenkomst van Meten=weten 15 maart

Vrijdag 15 maart was de Partij voor de Dieren Drenthe bij de bijeenkomst van Meten=weten in Havelte. Het was een goed georgan...

Lees verder