Motie van treurnis voor gede­pu­teerden Jumelet en Kuipers


6 november 2019

Thea Potharst heeft tijdens de PS vergadering op 6 november 2019 een motie van treurnis ingediend jegens de gedeputeerde Jumelet en Kuipers.

De tekst spreekt voor zichzelf:

Motie van treurnis over handelen gedeputeerden Jumelet en Kuipers

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 6 november 2019,

Constaterende dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden Jumelet en Kuipers na dagen van overleg op maandagochtend 14 oktober niet tot een beslissing konden komen over het al dan niet intrekken van de beleidsregels stikstof;
  • hierdoor de protestactie is doorgegaan, met alle gevolgen van dien, waaronder grote overlast voor de inwoners van Drenthe.

Overwegende dat:

  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie het vertrouwen in de democratische processen schade heeft opgelopen;
  • door het intrekken van de beleidsregels tijdens de protestactie een verkeerd signaal is uitgegaan naar andere protesterende boeren;
  • de beleidsregel is ingetrokken zonder overleg met alle stakeholders.

Van mening zijnde dat:

  • de verantwoordelijk gedeputeerden, Jumelet en Kuipers, door hun afwachtende houding, niet hebben gehandeld zoals van verantwoordelijke bestuurders mag worden verwacht;
  • beide gedeputeerden niet in het belang van de inwoners van de provincie Drenthe gehandeld hebben;
  • het vertrouwen in beide bestuurders ernstig beschadigd is.

En spreekt hun treurnis uit over het handelen van gedeputeerden Jumelet en Kuipers.

Partij voor de Dieren Drenthe, Thea Potharst

foto: Dagblad van het Noorden