Nieuwe bomen


Provin­ciale Staten van Drenthe, in verga­dering bijeen op 28 september 2022, ter behan­deling van de Drentse Bomen- en Bossen­stra­tegie,

28 september 2022

Constaterende dat:

  • de provincie Drenthe voornemens is om tot 2030 het bosareaal in Drenthe uit te breiden met 3.700 hectare.

Overwegende dat:

  • er op vele plekken in de provincie Drenthe bomen gekapt worden;
  • deze bomen in bepaalde gevallen gecompenseerd moeten worden door middel van herplant;
  • uitbreiding van het bosareaal gewenst is, met het oog op de natuur- en klimaatopgaven;
  • herplant en andere compensatie geen uitbreiding van het bosareaal betekent.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • ervoor te zorgen dat de 3.700 hectare aan bosareaal die de provincie Drenthe voornemens is aan te planten in het kader van de Drentse Bomen- en Bossenstrategie, echt nieuwe -extra- bomen zijn en dat herplant of andere compensatie hierin niet meegeteld wordt.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

Anry Kleine Deters, D66


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement 2

Lees verder

Motie monitoring aanplant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer