Bijdrage Woon­a­genda


Jan-Willem van Reij­merdal

17 april 2024

Voorzitter,

In een tijd van schaarste is het raadzaam om zuinig te zijn. Of het nu gaat over, vlinders en bijen, drinkwater en gifvrije natuur. Of over sociale voorzieningen, kunst en cultuur.

Je koestert en beschermt wat er nog is. Wanneer we kijken naar de grote uitdaging waar de krapte op de woningmarkt ons voor stelt, dan concluderen wij dat grote zorgvuldigheid geboden is.

GS schrijft dat er extra focus komt te liggen op de betaalbaarheid en duurzaamheid van woningen. Het is een afweging tussen kwantiteit en kwaliteit, van korte versus lange termijn. Wij pleiten voor het benutten van braakliggende terreinen voor woningbouw en voor een transformatie van leegstand naar passende woningen voor jongeren en senioren. Inbreiding heeft aantoonbaar grote voordelen; je maakt gebruik van aanwezige infrastructuur, het stimuleert het verbeteren van de voorzieningen, het gebruik van het openbaarvervoer en vergroot de sociale samenhang.

Met het oog op de betaalbaarheid wordt te snel gekozen voor uitbreiding. Iets waar de provincie Drenthe al jaren zeer kritisch op is. Want het raakt aan onze kernkwaliteiten: oorspronkelijkheid, rust, ruimte, natuur en landschap. Wij doen een dringend beroep op de gedeputeerde om deze kernwaarden als kader te hanteren. En wanneer álle mogelijkheden tot inbreiding zijn onderzocht en er is aantoonbaar bewezen reden om toch te kiezen voor uitbreiding, respecteer dan te allen tijde de belangrijkste kernkwaliteit van Drenthe: de natuur.

Wij maken ons zorgen dat door uitbreiding vogels, zoals ganzen en zwanen van hun leefgebieden worden verdreven. Het mag niet zo zijn dat deze dieren tot ongewenst worden bestempeld, om vervolgens te worden bejaagd. Hoe draagt de gedeputeerde er zorg voor dat het niet de natuur is, die de hoogste prijs betaalt?

En wanneer voor uitbreiding gekozen wordt, dan gaat onze fractie er vanuit dat er, in het kader van duurzaamheid maximaal ingezet zal worden op circulair bouwen. Kan de gedeputeerde dit bevestigen?

Ook schrijft GS dat er verbindingen gezocht worden met andere programma’s. Kan GS dit punt nader toelichten, waar de kansen liggen voor natuur, circulair en stikstof bijvoorbeeld?

Dan nog een punt over de verruiming van de “ruimte voor ruimte regeling”. Wat is het verwachte effect van deze verruiming en wat houdt het feitelijk in?

Ter afsluiting en inspiratie wil ik u nog wijzen op de Heremietkreeft. Het diertje beschikt niet over een eigen pantser. Daarom zoekt het een lege schelp om in te wonen. Wanneer de schelp begint te knellen, verhuist het naar een grotere schelp. De oude schelp is beschikbaar voor een nieuwe bewoner. Kortom: het maakt gebruik van dat wat er al is, efficiënt en vindingrijk. Wanneer de gewenste spiraalvormige schelpen allemaal bezet zijn, neemt het tijdelijk zijn intrek in een ander vormige schelp. Of in zwerfafval wat door de mens beschikbaar is gesteld aan de natuur.